Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Witosa w Osobnicy

 

CELE   ZADANIA  RADY  RODZICÓW 

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

a) pobudzenie i aktywizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

c) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły,

b) programu profilaktyki,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

ORGANIZACJA  DZIAŁANIA  OGÓŁU  RODZICÓW  RADY  RODZICÓW

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest plenarne zebranie rodziców.

2. Rodzice każdego oddziału wybierają spośród siebie „radę oddziałową”, składającą się z 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3. Skład szkolnej „rady rodziców” tworzą przedstawiciele rad oddziałowych (t.j. 1 osoba),  wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

5. Rada rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wyłania spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

6. Plenarne zebranie rady rodziców szkoły wybiera spośród siebie komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców.

7. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę na swoim pierwszym posiedzeniu.

8. Kadencja rady rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do dnia 30 września następnego roku w którym mija kadencja.

 TRYB  PODEJMOWANIA  UCHWAŁ  PRZEZ  RADĘ  RODZICÓW

1. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności  połowy regulaminowego składu.

2. Listę uczestników posiedzenia oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.

3. Uchwały są protokołowane.

„Rady oddziałowe” rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz rady.

 WYBORY  DO  ORGANÓW  RADY  RODZICÓW

1. Wybory do rady rodziców i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostaną ci kandydaci którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego rady rodziców:

  • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania,
  • sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
  • sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi,
  • informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły,
  • ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
  • plenarna dyskusja programowa,
  • uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności rady rodziców:

a) ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i zatwierdzenie prawomocności zebrania,

b) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

c) głosowanie,

d) ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji wyborczej,

 e) wolne głosy i wnioski.

 RAMOWY  PLAN  PRACY  RADY  RODZICÓW   JEJ  ORGANÓW

1. Plenarne zebranie rodziców jest zwoływane przez jej zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad klasowych, co najmniej 4 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej złożony do rady rodziców.

3. Rada rodziców obraduje nie rzadziej niż 4 razy w roku. Na posiedzenie zarządu zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.

4. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

5. Posiedzenia kontrolnej komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady.

Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rad oddziałowych dowolnej grupy rodziców liczącej jednak nie mniej niż 30% ogółu rodziców.

6. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, zarządowi rady rodziców, oraz osobom które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej

7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców,  rady oddziałowej, lub wychowawcy klasy.

 ZASADY  GROMADZENIA   WYDATKOWANIA FUNDUSZY  RADY  RODZICÓW

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

a) ze składek rodziców,

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji do których zwróci się zarząd rady,

c) z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

d) z działalności gospodarczej.

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu ogółu rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia rada rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, zarząd rady może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci.

Zarząd rady może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice.

 PRELEMINARZ  WYDATKÓW  RADY  RODZICÓW

1. Środki ze składki rodzicielskiej przekazywane są do dyspozycji rady rodziców.

2. Rada rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

a)     pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

b)    dofinansowanie wycieczek szkolnych

c)     dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

d)    nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,

e)     finansowanie części kosztów zespołów reprezentacyjnych szkoły,

f)      zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego do wysokości 20% środków,

g)     wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości.

3.     Środki rady rodziców pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

a)     dofinansowane do celów ustalonych w pt. 2,

b)  finansowanie własnych projektów rady rodziców jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowych itp.

 OBSŁUGA  KSIĘGOWO - RACHUNKOWA

1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców zobowiązany jest skarbnik.

2. Rada rodziców zakłada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami zaprasza się na zebrania plenarne, a rada rodziców na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły.

2. Rada rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w statucie szkoły.

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną, zarząd rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły wynikającej z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia rada rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

5. Członkowie klasowych rad oddziałowych, rady rodziców jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w niniejszym regulaminie.

6. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy, 38-241 Osobnica,

 Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 191 dni.
Do nowego roku zostało: 15 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 4890547 osób.

Kalendarz
Grudzień 2019

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar