Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Wewnątrzszkolny system oceniania cz. I

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA 
I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WINCENTEGO WITOSA W OSOBNICY

 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów opracowano na podstawie:

 •  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku (Dz. U. nr 83 poz.562) w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku  (Dz. U. 2015 poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
   w szkołach publicznych

§ 1

Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania

 1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wypływa z systemu wartości szkoły.

 2. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych.

 3. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

4. Ocenianie  osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań   w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły

§ 2

Cele oraz zakres oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które  ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, wg skali i formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych w szkole,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

3. Ocenianie ucznia na lekcjach religii i etyki regulują odrębne przepisy.

§ 3

Formułowanie wymagań edukacyjnych

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (uczniów w pierwszym tygodniu roku szkolnego, rodziców do 30 września na zwołanym w tym celu zebraniu),

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  o:

1) warunkach i sposobie, oraz kryteriach oceniania zachowania,

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3. Wywiązanie się nauczyciela oraz wychowawcy z powyżej sformułowanych obowiązków udokumentowane jest poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym.

4. Rodzice otrzymują pisemną wersję Przedmiotowego Systemu Oceniana  opracowaną przez nauczyciela, na której własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z dokumentem.

5. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne u nauczycieli uczących.

§ 4

Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
 4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,  dostosować  wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia konieczności dostosowania wymagań w stosunku do ucznia zobowiązany jest poinformować nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych wychowawca klasy lub pedagog szkolny.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń wychowania fizycznego, na podstaiwe opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony” albo „zwolniona”
 10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 13. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku przez dyrektora szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna ucznia. W tym czasie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo ucznia poza terenem szkoły ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. O tym fakcie informowani są wychowawca i nauczyciel uczący danego przedmiotu.

§ 5

Sposób uzasadniania oceny oraz zasady wydawania uczniom i rodzicom prac pisemnych

1. Oceny są jawne dla ucznia i  jego rodziców.

2. Sposoby uzasadniania ustalonej oceny:

1) w przypadku ocen z odpowiedzi ustnych umotywowanie polega na uwzględnieniu mocnych i słabych stron odpowiedzi ucznia, przy wzięciu pod uwagę: zgodności merytorycznej, spójności oraz twórczego podejścia ucznia do treści

2) przy uzasadnianiu ocen ze sprawdzianów i prac pisemnych, istotne jest aby określone zostały ścisłe kryteria – skala procentowa, punktowa, zakres materiału, według którego nauczyciel wystawia ocenę. Kryteria winny być zgodne z przedmiotowym systemem oceniania

3) w przypadku prac domowych oraz ćwiczeń na lekcji wysokość oceny uzależniona jest od stopnia realizacji materiału, a także indywidualnego wkładu pracy ucznia w przygotowaniu zadaia.

3. Procedura uzasadniania ocen:

1)  uzasadnienie oceny za odpowiedz ustną następuje bezpośrednio po zakończeniu odpowiedzi w obecności innych uczniów,

2)  uzasadnienie oceny za kartkówkę polega na dokonanej przez nauczyciela ustnej analizie odpowiedzi w obecności ucznia bądź rodzica,

3) uzasadnienie oceny za pracę pisemną polega na odczytaniu rodzicom recenzji ze wskazaniem błędów popełnionych przez ucznia w danej pracy.

4. Wydawanie prac pisemnych uczniom lub rodzicom odbywa się według następujących zasad:

1) oddanie pracy uczniom do domu, aby zapoznali się z nią rodzice (ocena z uwagami lub recenzją powinna wtedy zostać przez nich podpisana),

2) zwrócenie nauczycielowi podpisanych prac na kolejnej lekcji,

3) przechowywanie prac przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

§ 6

Terminy i formy informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych powiadamiają wychowawcę klasy  o przewidywanej śródrocznej i  rocznej ocenie niedostatecznej dla ucznia z jego klasy na miesiąc przed datą rocznego klasyfikacyjnego zebrania plenarnego rady pedagogicznej.
 2. Dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, wpisując ocenę do zeszytu przedmiotowego.
 3. Nauczyciel wychowawca obowiązany jest poinformować rodziców dziecka o przewidywanej śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej  oraz nagannej ocenie z zachowania, na miesiąc przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.
 4. Jeśli rodzic dziecka nie potwierdzi informacji o przewidywanej śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej oraz nagannej ocenie z zachowania, wychowawca jest zobowiązany do listownego powiadomienia rodziców  dziecka o zaistniałej sytuacji.

§ 7

Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - III

 1. W klasach I – III  szkoły podstawowej:

1)      oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii są wyrażone stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VI,

2)      śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2. Ocena opisowa za I semestr ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny. Ocenę opisową za I semestr przygotowuje wychowawca i dołącza do dokumentacji wychowawcy. Kserokopię wyżej wymienionej oceny przekazuje rodzicom.

3. Ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową. Na świadectwie dokonuje się opisu osiągnięć ucznia w edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej, językowej i ruchowej oraz postępów w rozwoju emocjonalno – społecznym (zachowanie).

4. Ocenę semestralną i roczną ustala wychowawca na podstawie systematycznych obserwacji zgromadzonych w  dzienniku lekcyjnym, lub notatek własnych na temat tego, co dziecko umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu. Ocena opisowa uwzględnia możliwości dziecka, wkład pracy i wysiłek w  wykonywane zadanie, zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, stwarza nadzieję na osiągnięcie sukcesu i dodaje wiary w  możliwości dziecka.

5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.W kształceniu zintegrowanym wprowadza się  system oceniania w  skali 1- 6:

 6 pkt. - wspaniale

 Uczeń:

 •  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w  rozwiązywaniu problemów teoretycznych 
 • i praktycznych na określonym poziomie nauczania,
 •  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w  nowych sytuacjach,
 •  proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

 5 pkt. - bardzo dobrze

Uczeń:

 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 • nie popełnia błędów,  potrafi samodzielnie pracować,
 • czyni postępy.

4 pkt. – dobrze

Uczeń:

 •  przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 •  ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy.

 3 pkt. – słabo

Uczeń:

 •   popełnia błędy i nie potrafi samodzielnie pracować,
 •  ma braki, które utrudniają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy.

 2 pkt.-  musisz jeszcze popracować

Uczeń:

 •  opanował tylko nieliczne wiadomości i umiejętności,
 •  z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania tekstowe i praktyczne,
 •  robi nieliczne postępy na miarę swoich możliwości. 

1 pkt. - nie radzi sobie

Uczeń:

 •  nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności,
 •  nie potrafi samodzielnie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
 •  nie robi postępów.

8. W klasach I – III oceniamy:

a)      wiedzę określoną programem nauczania,

b)      umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na drugim etapie kształcenia,

c)      postawy: przygotowanie do pracy, zaangażowanie,  odpowiedzialność za innych,  przestrzeganie zasad współżycia społecznego, komunikacja.

9. W bieżącym ocenianiu w klasach I – III stosuje się także:

 •  formę opisową (recenzja prac)
 •  formę słowną (pochwały, gratulacje)
 •  dopuszcza się stosownie znaków umownych ( +, - ) np. za aktywność,  przynoszenie przyborów szkolnych itp.
 •  dla ocen bieżących rozszerza się skalę o znak (+) i (-), za wyjątkiem znaku (+) przy 6 pkt. (wspaniale) i znaku ( –)  przy 1 pkt. (nie radzi sobie).

§ 8 

 Ocenianie zachowania w klasach I – III

 1. Ocenianie zachowania ucznia klas I - III szkoły podstawowej dokonywane jest według następującej skali:

 A – zachowanie szczególnie przykładne otrzymuje uczeń, który odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. Jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny. Dotrzymuje zawartych umów. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego. Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania oraz ocenić zachowanie innych.

 B – zachowanie przykładne otrzymuje uczeń, który zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega. Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. Jest prawdomówny. Potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych. Jest koleżeński wobec rówieśników. Potrafi współpracować w zespole.

 C – zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje ocenić własne zachowanie. Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać umów. Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole.

 D – zachowanie budzące zastrzeżenia otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie na czym polega koleżeństwo. Widzi i ocenia niewłaściwe zachowanie innych. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.

 2. W klasach I - III szkoły podstawowej śródoczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.

 § 9 

 Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV- VIII

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)     bieżące,

2)     klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne

b) końcowe.

 2. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach wg następującej skali:

1) celujący   

2) bardzo dobry    

3) dobry                   

4) dostateczny  

5) dopuszczający 

6) niedostateczny

 3. W dokumentacji klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się stosowanie następujących skrótów i symboli cyfrowych:

Oceny

Skróty

Symbole cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

4.  Dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych ustala się skalę jak dla rocznych ocen klasyfikacyjnych z rozszerzeniem o znak plus (+) i minus (-), za wyjątkiem znaku + przy stopniu celującym oraz znaku – przy stopniu niedostatecznym. Znak plus dodaje się, gdy uczeń wykaże się wiadomościami i umiejętnościami, w co najmniej 50% następnej wyższej oceny. Znak minus dodaje się do oceny wyższej, gdy uczeń wykaże się wiadomościami i umiejętnościami, w co najmniej 75 % następnej wyższej oceny.

5. Ustala się wymagania na poszczególne stopnie wg skali ocen zgodnie z ust. 2 .

1)  wymagania wykraczające - stopień celujący  - „6" otrzymuje uczeń, który:

-   posiadł  wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwijał własne uzdolnienia oraz:

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę programową tej klasy, lub osiąga sukcesy
w konkursach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i  wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)  wymagania dopełniające - stopień bardzo dobry„5" otrzymuje uczeń,  który:

- opanował pełny zakres i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie oraz:

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązań zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)  wymagania rozszerzające - stopień dobry – „4"  otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je w stopniu rokującym nadzieje na ich uzupełnienie oraz:

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)  wymagania podstawowe - stopień dostateczny – „3"  otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je w stopniu rokującym nadzieję dalszego nauczania oraz:

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
z niewielką pomocą nauczyciela.

5) wymagania konieczne - stopień dopuszczający – „2" otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz:

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

6)  stopień niedostateczny – „1" otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz:

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do częstego i systematycznego oceniania osiągnięć ucznia. Minimalna ilość ocen w ciągu okresu wynosi:

- 1 h/tyg. - min 3 oceny

- 2 h/tyg. - min 4 oceny

- 3 h/tyg. - min 5 ocen

- 4 godz. i więcej - min 8 ocen.

7. Oceny cząstkowe z prac pisemnych w klasach IV - VIII wyrażone są w następującej skali:

1) powyżej 100%  celujący,

2) 90% - 100% - bardzo dobry,

3) 76% - 89% - dobry,

4) 51% - 75% - dostateczny,

5) 35% - 50% - dopuszczający,

6) 34% - 0% - niedostateczny.

8. Skala procentowa dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno
 – pedagogicznej o obniżonych wymaganiach edukacyjnych:

1)      90% - 100% - bardzo dobry,

2)      75% - 89% - dobry,

3)      50% - 74% - dostateczny,

4)      30% - 49% - dopuszczający,

5)      29% - 0% - niedostateczny.

9. Ustala się następujące formy oceniania bieżącego:

 • odpowiedzi ustne,
 • prace pisemne trwające min. 1 godzinę lekcyjną: prace klasowe,  sprawdziany,  testy,
 • inne prace pisemne trwające do 15 min: kartkówki, dyktanda,
 • zadania domowe,
 • zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,
 • aktywność na zajęciach edukacyjnych,
 • indywidualna i grupowa praca na lekcji,
 • projekty,
 • opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 • praca pozalekcyjna tj. uczestnictwo w konkursach, zawodach sportowych oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych.

10.  Częstotliwość przeprowadzania różnych form sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele według następujących zasad: 

1)      Uczeń powinien wiedzieć przynajmniej tydzień wcześniej o mających odbyć się większych sprawdzianach pisemnych, (co najmniej 4 tematy).

2)      Między sprawdzianami półrocznymi z różnych przedmiotów musi być przerwa nie krótsza niż 2 dni. Uczniowie nie mogą mieć więcej niż 3 sprawdziany w tygodniu, a 1 w ciągu jednego dnia.

3)      Kartkówki trwające 15 minut,  obejmujące nie więcej niż 3 ostatnie tematy lekcyjne mogą być przeprowadzane na każdej lekcji bez wcześniejszego powiadamiania.

4)      Kartkówki, odpowiedzi ustne i inne formy oceniane są każdorazowo wg kryteriów opracowanych przez nauczycieli danego przedmiotu. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni.

5)      Odpowiedzi ustne dotyczą materiału z trzech ostatnich lekcji

6)      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

7)      Nauczyciel wpisuje ocenę do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń w celu poinformowania rodziców. 

8)      Prace kontrolne ucznia nauczyciel jest zobowiązany przechowywać  do końca danego roku szkolnego.

11. System zapisu ocen w dzienniku:

1)      oceny cząstkowe wpisywane są w formie stopni,

2)      oceny  z prac pisemnych wpisywane są kolorem czerwonym (z wyjątkiem kartkówek).

 12. W dzienniku lekcyjnym, oprócz ocen otrzymanych przez ucznia, mogą być wpisywane następujące znaki (skróty):

np. - uczeń nieprzygotowany do odpowiedzi,

zw. - uczeń zwolniony z odpowiedzi (np. po chorobie),

bz. - brak zadania, zeszytu,

bp. - brak przyborów, atlasu,

bs. - brak stroju na wychowaniu fizycznym,

spr. – sprawdzian,

kart. – kartkówka,

ćw. - zeszyt ćwiczeń,

zad. - zadanie domowe,

odp. - odpowiedź ustna,

rec. – recytacja,

akt. - aktywność bieżąca ucznia,

kon. - sukcesy w konkursie.

13.  Inne ustalenia:

1)      nieprzygotowanie i braki zadań:

- uczeń ma prawo zgłosić (bez podania przyczyny) nie przygotowanie (np.) lub brak zadania (bz), brak ćwiczeń (bć.), lub brak przyborów (bp) raz w półroczu. Informacja ta powinna być przekazana nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji,

- suma trzech dowolnych znaków (typu np., bz, bp) skutkuje wystawieniem bieżącej oceny niedostatecznej z tych zajęć edukacyjnych,

- w razie dłuższej nieobecności ucznia w szkole, uczeń ma obowiązek do uzupełnienia braków
i zaliczenia ich u nauczyciela w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem,

2)      nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza sprawdzianów, kartkówek bezpośrednio po całodniowej lub kilkudniowej wycieczce.

3)       uczniowi przysługuje jeden dzień na nadrobienie zaległości po nieobecności do 2 dni, a w czasie nieobecności trwającej dłużej przysługuje mu 3 dni na odrobienie zaległości.

4)       w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub uzyskanie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń jest zobligowany do napisania sprawdzianu na najbliższych konsultacjach lub jeżeli to niemożliwe w terminie ustalonym z nauczycielem.

§ 10

Ocenianie zachowania w klasach IV - VIII

 1. Śródroczna  i roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania  uwzględnia następujące podstawowe obszary:

  1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7)   okazywanie szacunku innym osobom.

 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 •   wzorowe
 •  bardzo dobre
 •  dobre
 •  poprawne
 •  nieodpowiednie
 •  naganne

3. Bieżące oceny zachowania można oznaczać następującymi symbolami:

 

Ocena

Skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

 4. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 7. Ocenę zachowania wystawia wychowawca na podstawie obowiązujących kryteriów, po uwzględnieniu opinii nauczycieli, zespołu klasowego, ucznia oraz uwag o zachowaniu (pozytywnych i negatywnych) zawartych w zeszycie wychowawczym.

 8. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.

 9. Wychowawca każdej klasy jest obowiązany do prowadzenia zeszytu wychowawczego o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia.

10.  Nauczyciel uczący lub dyżurujący wpisuje do zeszytu wychowawczego  treść pozytywnej lub negatywnej uwagi.

11.  Uczeń i jego rodzice mają prawo znać odnotowane na jego temat uwagi w systematycznie przekazywanej informacji pisemnej przygotowanej na zebranie lub konsultacje.

12.  Ocena  zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczną.

13.  Kryteria stanowiące pomoc w ustalaniu oceny zachowania ucznia.

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym     wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i w szkole,
 • jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie
 •  w klasowym zeszycie wychowawczym nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bierze udział   w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
 •  nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i wspieraniu ich w sprawach życiowych, pracuje w samorządzie szkolnym, pracuje na rzecz klasy, współpracuje z wychowawcą, bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i przedmiotowych,  pomaga w organizacji imprez klasowych,
 •  jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne,
 •  systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,
 •  szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,
 •  dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany,
 •  dotrzymuje wszystkich ustalonych terminów - terminowo oddaje książki do biblioteki, podpisane przez rodziców sprawdziany, wręcza usprawiedliwienia, powiadomienia wychowawcy, pedagoga, itp.,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce,
 • chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,
 • systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na lekcje,
 • jest kulturalny, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i poza nią nie przeszkadza
 • w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie wychowawczym ma nie więcej niż trzy uwagi niepowtarzające się,
 • jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,
 • bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia.

 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 •  przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości,
 •  postępuje uczciwie, reaguje na zauważone przejawy zła,
 •  wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
 •  systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie spóźnia się na lekcje,
 •  nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi,
 •  zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag  o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnosi pozytywny skutek,
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 •  nie pracuje na miarę swoich możliwości, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • zdarzyło mu się kilka razy, że zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami i użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie z nauczycielem, innym dorosłym lub rówieśnikami, ale potrafił wyrazić skruchę i przeprosić,
 • czasem kłamie i nie zawsze reaguje na przejawy zła,
 • uczestniczył w kłótniach i konfliktach,
 • w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,
 • w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 9 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się ale o niewielkiej szkodliwości,

cd w części II WSO

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 191 dni.
Do nowego roku zostało: 15 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 4890535 osób.

Kalendarz
Grudzień 2019

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar