Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Wyciąg ze Statutu Szkoły

WYCIĄG ZE STATUTU 

§ 10

Organizacja pracy

1. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora. Projekt ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący oddział przedszkolny.

2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje ramowy rozkład dnia, który jest podany do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) będą powiadamiani o wszelkich zmianach organizacyjnych.

4. Dodatkowe zajęcia z religii ujęte są w ramowym rozkładzie dnia i prowadzone przez katechetkę.

5. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko młodsze.

6. Dzieci 5 – letnie i 6 – letnie odbywają w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne przed podjęciem nauki w szkole.

7. Tryb przyjmowania dzieci młodszych:

1) do oddziału przedszkolnego mogą zostać przyjęte dzieci 4-letnie na wniosek rodziców.

8. Procedury przyjęcia:

1) do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat,

2) harmonogram przyjęć określany przez dyrektora szkoły przedstawia się następująco:

a) wysłanie pisemnej informacji do rodziców o terminie zapisu,

b) zapisy w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie,

c) wypełnianie karty dziecka sześcioletniego i pięcioletniego przez wychowawcę oddziału przedszkolnego na podstawie informacji uzyskanych od rodziców,

d)  zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców i dzieci przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza odbywa się zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

10. Dokumentację oddziału stanowią:

1) miesięczny plan pracy,

2) dziennik zajęć.

11. Oddział przedszkolny mieści się  w budynku Szkoły Podstawowej.

12. Oddział korzysta na terenie szkoły z:

1) sali zajęć

2) sali gimnastycznej,

3) biblioteki szkolnej.

13. Dożywianie:

1) dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania z II śniadania w szkole,

2) we współpracy z GOPS w Szkole jest organizowane dożywianie.

14. Dziecko, które posiada orzeczenie o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola powyżej wieku 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  w którym kończy 10 lat.

15. Oddział przedszkolny jest integralną częścią Szkoły Podstawowej i funkcjonuje na tych samych zasadach jak pozostałe oddziały.

16. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest członkiem rady pedagogicznej Szkoły.

17. Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego mają prawo do wyboru przedstawiciela do Rady Rodziców.

§ 11

1. Od 1 września 2015 r. przedszkole będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 roku dla wszystkich dzieci.

2. Zmiana ta jest możliwa dzięki nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i dodaniu nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

 3. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

 4. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 1084 ) a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

5. Nowelizacja tego rozporządzenia wprowadza regulację § 28a, na podstawie której w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2020 r., dyrektorzy przedszkoli będą mogli powierzyć prowadzenie zajęć językowych nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do nauczania  w tych placówkach jedynie pod warunkiem posiadania świadectwa znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowym.

6. Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka będzie obowiązkowo wymagane od roku szkolnego 2020/2021.

Rozdział 4

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 § 12

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, także realizuje cele i zadania zawarte  w programie wychowawczym szkoły, w szczególności:

1)  Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów,

a) Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, a w roku szkolnym 2015/2016 dla I, II i IV, w następnych latach dla kolejnych klas. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne.  W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę,

b) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2) Przestrzega zasad bezpieczeństwa, oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych,

3) Uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych,

4) Rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości
z okazji rocznic państwowych, w naszej szkole przyjęto do realizacji:

a) Święto Edukacji Narodowej – 14 października

b) Rocznicę Odzyskania Niepodległości - 11 listopada

c) Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 3 maja

d) Święto Patrona Szkoły – 21 listopada

5) Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (WSO), 

6)  Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

a) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne,

b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

c) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni.

d) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • kuratora sądowego;
 • nauczyciela, wychowawcy;
 • specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

e) W szkole pomoc udzielana jest w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć logopedycznych, porad i konsultacji oraz innych form, zależnych od możliwości finansowych szkoły,

f) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się w formie:

 •   Zajęć rozwijających  uzdolnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8;
 •   Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8;
 •   Zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4;
 •   Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie i zalecenia  PPP. (Rozporządzenie MEN z 20.01.2012r. w sprawie ramowych planów nauczania);
 •   Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,

g) Dyrektor na podstawie opinii wychowawcy, pedagoga i nauczycieli ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. O udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor niezwłocznie, pisemnie informuje rodziców ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana,

h) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut,

7) Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia  szkoły w skróconym czasie, udziału w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań, funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje,

8) Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

1) Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,

10) Reprezentuje chrześcijański i etyczny  system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do uczniów i osób o innych światopoglądach, przekonaniach religijnych,

11) Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem dyskryminacji,

a) Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem     MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym  z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478),

b) Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców;

c) Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym; 

d) Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów. Organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w pkt. 11c.;

12) Wychowuje dla pokoju i demokracji,

13) Rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć,

14) Uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej,

15) Motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze i inne,

16) Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku,

17) Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne  po wydaniu orzeczenia PPP,

18) Określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,  

19) Określa formy i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie (Formy współpracy z PPP),

20) Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć  obowiązkowych i pozalekcyjnych:

a) dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole.

21) Szkoła sprawuje indywidualna opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

a) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości       na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP;

b) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania, pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków,

22) Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Program Profilaktyki (Program Profilaktyki), 

23)  Szkoła określa regulamin wycieczek (Regulamin Wycieczek),

24) Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich (Regulamin Dyżurów).

2.  Działania szkoły dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5) zarządzania szkołą lub placówką.

 Rozdział 5

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 13

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

2. Statut określa szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

1)      Dyrektor szkoły

a)  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego   rozwoju,

c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, dwa  razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

d) przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje o czym powiadamia organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący,

e)  powołuje stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

f) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

g) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

h) dysponuje środkami  określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 i) opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku,

 j)  dba o powierzone mienie,

 k) dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty,

 l) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

ł) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

m) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

n) przestrzega postanowień statutu,

o) jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły,

p) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym,

r) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania,

s) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

t) występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

u) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

w) opracowuje projekt planu finansowego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

w) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,

y) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne;  miejsce zamieszkania uczniów;  tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe,

z) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

ż) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2)      Rada pedagogiczna

a) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły,

b) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

c) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

d) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,

e) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

 • zatwierdza plan pracy szkoły;
 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 • przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację;

podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

 • może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego;
 • odwołanie z funkcji dyrektora szkoły;
 • deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
 • opiniuje tygodniowy podział godzin;
 • opiniuje projekt planu finansowego;
 • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach podziału stałych prac i zajęć;
 • opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
 • opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne;  miejsce zamieszkania uczniów;  tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;
 • wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
 • wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów;
 • postanawia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
 • postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu,  do klasy programowo wyższej- raz w jednym cyklu nauczania;
 • opiniuje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału międzynarodowego;
 • uchwala program profilaktyki i wychowawczy szkoły;
 • opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole;
 • opiniuje przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia szkoły lub placówki.

f) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane,

g) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady,

h) Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego (Regulamin Rady Pedagogicznej), 

4) Rada rodziców

a)  W szkole działa rada rodziców, Działalność rady rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany przez rodziców. Regulamin określa cele, struktury i zasady działania Rady Rodziców. Określa tryb i procedury powoływania  Rady Rodziców, precyzuje kompetencje i zadania, wskazując szczególnie te, które dotyczą prac Prezydium/Zarządu,  Komisji Rewizyjnej. Regulamin Rady Rodziców określa zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady (Regulamin Rady Rodziców),              

b) W szkole może powstać i działać rada szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia,

c) Rodzice są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

d) Rodzice mają obowiązek informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski, 

e) Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci,

f)  Rodzice opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne;  miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe,

g) Rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora projekt planu finansowego szkoły,

h) Rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora Szkolny Zestaw Podręczników,

i) Rodzice opiniują Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły,

5) Samorząd uczniowski

a) W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

 b) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez radę samorządu uczniowskiego,

c) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; samorząd może przedstawić radzie rodziców , radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw, takich jak:

 

 • prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawa do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
 • prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego (Regulamin Samorządu Uczniowskiego).

§ 14

Tryb rozwiązywania sporów

1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:

1) rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków rady pedagogicznej, które pominięto w jej regulaminie,

2) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

3) negocjuje w sprawach konfliktowych miedzy uczniami, rodzicami
i nauczycielami,

4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

5) wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego,

6) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły,

7) zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym
w regulaminie rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu,

2. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

3. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich decyzje  muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

4. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni.

5. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.

6. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

7. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu uczniowskiego.

8. Szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych zawarto w ( Procedury postępowania…).

 Rozdział 6

ORGANIZACJA  SZKOŁY
§
15

 1. W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek czerwca.

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie w ciągu ostatniego pełnego tygodnia przed rozpoczęciem ferii, a roczne w ostatnim tygodnia przed zakończeniem zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego, Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do statutu.

3.  Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr kończy się 31 sierpnia.

4.  Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

6. Na podstawie arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów jest oddział.

1) Od roku szkolnego 2015/2016 istnieje możliwość tworzenia oddziałów w klasach I-III liczących do 27 uczniów na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

2) W przypadku zwiększenia liczby uczniów do 27, w szkole zatrudnia się  asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki,

4.   Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych
w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, oraz w zasadzie na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów w klasach IV-VI.

5.   W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

 6. Zajęcia wychowania fizycznego powinny prowadzone być w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.

§ 17

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji,
z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy zaś rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 18

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut.

3. W klasach I-III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

§ 19

1. Zasady prowadzenia zajęć religii i etyki regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku.

2. Lekcje religii i etyki są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, których rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona w każdym momencie.

3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w czytelni lub świetlicy szkolnej.

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.

6. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.

7. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

8. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia zgromadzonych danych przed niepowołanym dostępem do nich, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem  danych, jak również wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

9. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

10. Uczniowie korzystający z nauki religii/etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen,  nie wpływa jednak na promocję ucznia

11. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

12.  Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

13. Na wniosek rodzica dla jego dziecka mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki. Nie ma wymaganej liczby uczniów do zorganizowania tych zajęć.

14. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na świadectwie umieszczana jest ocena korzystniejsza dla ucznia (bez adnotacji, którego przedmiotu dotyczy – religii czy etyki).

Całość dokumentu jest dostępna w zakładce: Do pobrania

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 191 dni.
Do nowego roku zostało: 15 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 4890543 osób.

Kalendarz
Grudzień 2019

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar