Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Koncepcja Pracy Szkoły

 

 Koncepcja Pracy

 Szkoły Podstawowej nr 2

w Osobnicy

na lata 2018 – 2022

 

Spis treści:

 1. Podstawa prawna
 2. Wstęp i cele główne
 3. Wizja Szkoły
 4. Misja szkoły
 5. Sylwetka absolwenta
 6. Zadania szkoły w podstawowych obszarach
 7. Ewaluacja koncepcji

I.                  Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dni a 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)

II.               Wstęp

            Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w  Osobnicy  została opracowana na lata 2018 - 2022.  Istotną rolę w jej opracowaniu odegrały sprawozdania z ewaluacji wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem  potrzeb środowiska,  efektów, które chcemy uzyskać,  możliwości i zasobów szkoły  oraz  wymagań zewnętrznych dotyczących systemu edukacji.

Dokument ten jest otwarty i będzie podlegał ewaluacji  w zależności od potrzeb i warunków, zmiany natomiast będą corocznie  uwzględniane w Planie pracy szkoły i Programie wychowawczo – profilaktycznym.  

 

Cele główne:

1. Podnoszenie efektywności działań w zakresie jakości kształcenia , wychowania i opieki.

2. Wspieranie uczniów w ich rozwoju i motywowanie do ciągłej pracy nad sobą.

3. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów  oraz propagowanie zdrowego  stylu życia.

4. Rozwijanie rzetelnej współpracy z rodzicami.

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

5. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego.

III.           Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się wzajemnie. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania wiedzy  z jego dorobku naukowego i kulturowego. 

 IV.           Misja szkoły

   Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.  Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną.  

Działamy po to, aby nasi uczniowie:

1. Byli przygotowani do:

- nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

- kreowania otaczającego świata,

- przezwyciężania barier emocjonalnych,

- zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur i ras,

- bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

 - wykazywania się zaradnością.

 2. Umieli:

- radzić sobie w trudnych sytuacjach,

- stosować wiedzę w praktyce,

- odróżniać dobro od zła.

  3.   Realizowali:

- swoje marzenia i plany,

- zasady i wartości.

 Aby nasi rodzice:

- Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

- Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

- Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

Aby nauczyciele:

- Nauczyli uczenia się.

- Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

- Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

- Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

- Nauczyli ogólnej kultury.

- Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

- Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.

- Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

- Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

 V.               Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w dorosłym życiu.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy i umiejętności:

- zna i stosuje zasady życia społecznego, potrafi się uczyć,

- dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

- posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

- jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

- rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

- szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

- jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

- cechuje go wysoka kultura osobista,

- pamięta o przeszłości,

- dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

- jest przygotowany do nauki na dalszym etapie,

- posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

- podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

- integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

- dąży do osiągania sukcesu,

- jest świadomy swoich praw i respektuje prawa innych,

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

 VI.           Zadania szkoły w podstawowych obszarach.

 1.      Działalność dydaktyczna:

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez pełną realizację podstawy programowej przy zapewnieniu dostosowania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów,
 • prowadzenie zajęć utrwalających umiejętności oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów,
 • zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom w ramach obowiązków pedagoga, surdopedagoga.
 • zapewnienie wsparcia doradcy zawodowego, pomagającego uczniom w  dokonywaniu wyboru zawodu oraz dalszej ścieżki kształcenia, rozwój ścieżki  z zakresu orientacji zawodowej,
 • realizacja nowych projektów od października 2018 r.:

-  Nowa Jakość Kształcenia w Gminie Jasło,

 • stosowanie metod aktywizujących w czasie zajęć,

-  Wykorzystanie TIK w nauczaniu i wychowaniu.

 • uwrażliwienie na szeroko pojętą sztukę (uczestnictwo w spektaklach teatralnych,  i seansach kinowych),
 • motywacja i przygotowywanie uczniów do konkursów wiedzy, szkolnych lub pozaszkolnych - poprzez indywidualizację procesu nauczania oraz zajęcia pozalekcyjne,
 • nagradzanie i wyróżnianie uczniów na forum klasy orazszkoły, promowanie sukcesów na gazetce szkolnej, stronie internetowej szkoły oraz w prasie parafialnej
 • prowadzenie, analizowanie i przedstawianie rodzicom wyników próbnych sprawdzianów dla uczniów klas III, VII i VIII, zapewniających wzrost efektów kształcenia,
 • dążenie do spójności w realizowaniu procesów dydaktycznych poprzez dbałość o pozytywną komunikację pomiędzy kadrą pedagogiczną, oraz dobre relacje i dialog z rodzicami uczniów. 

2.      Działalność opiekuńczo - wychowawcza:

 • współpraca z rodzicami w corocznym opracowywaniu Programu wychowawczo - profilaktycznego oraz bieżące monitorowanie realizacji programu
 • bieżące informowanie o wszystkich aspektach działalności szkoły na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
 • bieżąceanalizowanie i modyfikowanie podejmowanych działań wychowawczych, informowanie rodziców, podejmowanie - wspólnie z rodzicami działań mających na celu eliminację zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań;
 • dbałość o spójność klasowych planów wychowawczych z programem wychowawczo- profilaktycznym,
 • coroczna ewaluacja wewnętrzna różnych obszarów, umożliwiająca ocenę aktualnego stanu i reakcję na zaistniałe problemy;
 • udział w programach promujących aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb życia - propagowanie zdrowego stylu życia zarówno wśród uczniów, rodziców jak i społeczności lokalnej
 • udział w programach: "Mleko w szkole", "Owoce w szkole" oraz innych, mających na celu promocję zdrowego odżywiania;
 • zapewnienie bezpłatnych posiłków uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej
 • zapewnienie bieżącej profilaktyki zdrowotnej prowadzonej przez higienistkę szkolną oraz pedagoga,
 • organizowanie we współpracy lub z udziałem rodziców wspólnych przedsięwzięć (Święto szkoły, wycieczki, pikniki itp).

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym:

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku (udział w konkursach, uroczystościach, zapraszanie gości na uroczystości szkolne);
 • współpraca z rodzicami - pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy i wizerunku szkoły, zapraszanie rodziców do współpracy i współdecydowania o pracy szkoły),
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczo – Pedagogiczna, Komendą Policji w zakresie bezpieczeństwa w szkole;
 • utworzenie Klubu Wolontariusza i organizacja akcji charytatywnych (WOŚP, przygotowywanie paczek świątecznych dla dzieci w naszej miejscowości, współpraca z Fudacją "Pomóż i Ty", oraz  Domem Spokojnej Starości  w Osobnicy);

4. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły:

 • przestrzeganie prawa oświatowego oraz lokalnego i wdrażanie jego zaleceń na bieżąco;
 • realizowanie Koncepcji Pracy Szkoły, jej  analiza i modyfikacja, zapoznanie z nią rodziców i uczniów;
 • organizowanie i monitorowanie procesów edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykorzystanie wniosków w planowaniu i doskonaleniu;
 • prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, umożliwiających uczniom wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów na miarę  możliwości (pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, indywidualizacja procesu edukacyjnego);
 • zapewnienie bezpieczeństwa i komfortowych warunków rozwoju wszystkim uczniom, szczególnie uczniom najmłodszym;
 • opracowywanie arkusza organizacyjnego zgodnie z przepisami prawa, w porozumieniu  z Organem Prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty, po rozpoznaniu potrzeb uczniów;
 • opracowanie  planu lekcji  w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie zasobów szkoły zgodnie z zasadami BHP,
 • organizowanie i wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
 • rzetelne planowanie całego roku szkolnego (opracowywanie kalendarza roku szkolnego, harmonogramów konferencji, wywiadówek, kalendarza imprez, planu pracy szkoły),
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w  sposób planowy, dokonywanie ewaluacji oraz wykorzystywaniu jej wyników do doskonalenia pracy szkoły;
 • prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;
 • systematyczna współpraca z Radą Rodziców oraz wszystkimi chętnymi do współpracy rodzicami, dbałość o rozszerzenie grupy rodziców angażujących się we współpracę;

Ewaluacja koncepcji

Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem przewidzianym do realizacji w ciągu 4 lat.

W trakcie jej realizacji przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego  dyrektor szkoły wraz z zespołem nauczycieli  dokonają przeglądu koncepcji w podstawowych obszarach działalności szkoły. W zależności od aktualnej sytuacji prawnej, finansowej oraz w obliczu pojawienia się nieprzewidzianych potrzeb poprawki zostaną uwzględnione i naniesione w Koncepcji pracy szkoły oraz w Planie Pracy Szkoły oraz Programie wychowawczo – profilaktycznym. Po 4 latach zostanie wykonana ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły przez zespół nauczycieli, a wnioski z ewaluacji będą podstawą do opracowania Koncepcji Pracy Szkoły na kolejne lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 86 dni.
Do nowego roku zostało: 278 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 8897351 osób.

Kalendarz
Marzec 2023

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło