Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Wewnątrzszkolny system oceniania - cz.II

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości,
 • postępuje uczciwie, reaguje na zauważone przejawy zła,
 • wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie spóźnia się na lekcje,
 • nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi,
 • zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag
  o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnosi pozytywny skutek,
 •  szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • nie pracuje na miarę swoich możliwości, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • zdarzyło mu się kilka razy, że zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami i użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie z nauczycielem, innym dorosłym lub rówieśnikami, ale potrafił wyrazić skruchę i przeprosić,
 • czasem kłamie i nie zawsze reaguje na przejawy zła,
 • uczestniczył w kłótniach i konfliktach,
 • w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,
 • w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 9 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się ale o niewielkiej szkodliwości,
 • wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły,
 • czasami nie przestrzega zasady uczciwości.

 Ocenę nieodpowiednią   otrzymuje uczeń, który:

 • nie wykazuje zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i środowiska,
 • często kłamie i rozprzestrzenia nieprawdziwe informacje,
 •  wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego,
 • ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,
 •  ulega nałogom,
 • wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów, ignoruje polecenia pracowników szkoły,
 •  w ciągu roku otrzymał nie więcej niż 15 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,
 •  w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia,
 • uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów,
 •  uczeń przyłapany na kradzieży, zwraca przywłaszczone mienie i stara się naprawić wyrządzone zło.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 •  ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
 • bierze udział w bójkach i kradzieżach,
 • znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
 • rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,
 • wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin
 •  często utrudnia nauczycielom prowadzenie lekcji, a kolegom twórcze i aktywne uczestnictwo w zajęciach
 • nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
 •  uczeń przywłaszcza sobie mienie szkolne lub prywatne i nie zwraca go.

§ 11

 Klasyfikowanie uczniów

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

 1.  śródrocznej i rocznej,
 2. końcowej.

 2. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest raz w ciągu roku szkolnego, do końca stycznia. W każdym półroczu przeprowadza się minimum dwa spotkania z rodzicami w celu poinformowania ich o osiągnięciach z zajęć edukacyjnych i zachowaniu ich dzieci.

 3. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I - III ma charakter opisowy. Powinna zawierać cztery kategorie, które składają się na charakterystykę ucznia:

 1.  Rozwój poznawczy: mówienie i słuchanie, czytanie i pisanie, umiejętności matematyczne, umiejętności przyrodniczo geograficzne i społeczne.
 2.  Rozwój artystyczny.
 3.  Rozwój społeczno - emocjonalny i fizyczny.

4.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną  przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach
I–III szkoły podstawowej w przypadku:

 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 6. Na klasyfikację końcową składają się:

 1.  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole danego typu, oraz
 3.  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub lekkim klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

9. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inny upoważniany do tego (przez Dyrektora szkoły) nauczyciel.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

13. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych wynikających z oceniania bieżącego, (nie jest ona średnią arytmetyczną z tych ocen).

14.  Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu z uwzględnieniem oceny śródrocznej.

15. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wpisuje się do dziennika stosując skróty, natomiast oceny roczne wpisuje się do dziennika lekcyjnego oraz arkuszy ocen wyrazami w pełnym brzmieniu.

16. Szczegółowe zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej przedstawia nauczyciel  w przedmiotowym systemie oceniania.

17. Uczeń, który podczas klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niesatysfakcjonującą, może poprawić ocenę w terminie i formach ustalonych z nauczycielem.

18. Jeżeli uczeń poprawi ocenę klasyfikacyjną śródroczną, fakt ten zostanie uwzględniony przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej.

19. Uczeń nieklasyfikowany podczas klasyfikacji śródrocznej z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć przedmioty z I semestru, uzgadniając formę, zakres materiału i termin z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. Nieprzystąpienie ucznia do wymaganego przez nauczyciela zaliczenia skutkuje brakiem zaliczenia I semestru. Brak zaliczenia ma wpływ na ocenę roczną.

20. Uczeń nieklasyfikowany podczas klasyfikacji rocznej z jednych, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych ma obowiązek podejść do egzaminu klasyfikacyjnego z danych zajęć edukacyjnych. opisanego w niniejszym dokumencie.

21.  Uczeń, który podczas klasyfikacji rocznej, otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego na zasadach opisanych  niniejszym dokumenvie.          

22.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienia braków poprzez: uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, pomoc koleżeńską, indywidualną pomoc nauczyciela.

23. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

23. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§12

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż ustalone rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ustalonych niezgodnie z przepisami prawa

1.  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z  przepisami  dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2.  Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1  zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

3.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor  szkoły  powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Sprawdzian,  o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki,  informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

7. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1.  dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 2.  wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4.  pedagog,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel Rady Rodziców.

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena    klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

10.  Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11.  Z prac komisji sporządza się protokół  zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1.  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
 2.  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3.  termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 4.  imię i nazwisko ucznia; 
 5.  zadania  sprawdzające,
 6.  wynik sprawdzianu, oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem,

 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1.   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
 2.  termin posiedzenia komisji,
 3.  imię i nazwisko ucznia;
 4.  wynik głosowania,
 5.  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

13.  Przepisy ust. 1 - 12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej   z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 13

Promowanie uczniów

1. Uczeń klasy I  - III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców  i po uzyskaniu zgody wychowawcy  albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców  Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę.

8. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

§ 14
Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok  lub programu nauki,

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego  oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.  Uczniowi o którym mowa  w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny  zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

11. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalana na podstawie następującej skali:

Ocena

% poprawności wykonania

celujący

Powyżej 100

bardzo dobry

90 – 100

dobry

76 – 89

dostateczny

51 – 75

dopuszczający

35 – 50

niedostateczny

0 – 34

12.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust.4 pkt.2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13.  Przewodniczący komisji, uzgadnia z uczniem oraz jego  rodzicami, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice  ucznia.

15.  Z przeprowadzonego egzaminu   klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

 1.  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,
 3.   imię i nazwisko ucznia,
 4.  termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 5. zadania  egzaminacyjne,
 6.  ustaloną ocenę klasyfikacyjną

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

18.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 15

Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

1)      z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2)      jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i  ustnej.

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki,  informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której  w skład wchodzą:

 1.  dyrektor szkoły  -  jako przewodniczący komisji,
 2.  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3.  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  w szczególności:

 1.   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2.  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3.  termin egzaminu,
 4.  imię i nazwisko ucznia;
 5.   zadania egzaminacyjne,
 6.  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.

11.  Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 16

Warunki ukończenia szkoły

1. Uczeń  kończy szkołę podstawową jeżeli:

1)  w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne

2) w przypadku szkoły podstawowej -  przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty

2. Uczeń kończy szkołę podstawową  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1,  powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej.

 § 17

Kryteria przyznawania nagród w klasach I – III oraz IV - VIII

 1. Na koniec roku szkolnego uczeń kl. I - III otrzymuje nagrodę książkową jeżeli:

 1.  pracował systematycznie przez cały rok,
 2. robił postępy w zakresie: wypowiadania się, czytania, pisania, dostrzegania i rozumienia zjawisk przyrodniczych, posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi, stosowania techniki pracy plastycznej i technicznej, umiejętności i sprawności ruchowej oraz muzycznej spełnia wszystkie kryteria zachowania ucznia.

2. W przypadku nie spełniania kryteriów zachowania otrzymuje nagrodę tylko za wyróżniające osiągnięcia w nauce.

3.Na koniec roku szkolnego uczeń kl. IV – VIII otrzymuje nagrodę książkową jeżeli:

 1. W wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych 4,75 i powyżej oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania.
 2. Rodzice ucznia kończącego klasę VIII, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem otrzymują list gratulacyjny.

4. Uczniowie klas I – III oraz IV – VIII, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie  są typowani do Nagrody Wójta, a ich rodzice otrzymują list gratulacyjny.

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Sposoby informowania rodziców o postępach i trudnościach uczniów w nauce:

1)  bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami:

 • zebrania ogólnoszkolne,
 • zebrania klasowe,
 • rozmowy indywidualne,
 • comiesięczny dyżur.

2) pośredni kontakt z rodzicami:

 • rozmowy telefoniczne,
 • korespondencja listowna,
 • korespondencja e-mailowa,
 • adnotacje  w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń.

3) Poszczególni nauczyciele mogą samodzielnie określać formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.

 

§ 19

 WSO jest dokumentem otwartym. Zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji uwzględniając wyniki ewaluacji.

 


 


Nawigacja
Statystyki
Do końca wakacji zostało: 13 dni.
Do nowego roku zostało: 135 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 8186314 osób.

Kalendarz
Sierpień 2022

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar