Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy

Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Witosa w Osobnicy

na lata 2013 – 2017

SPIS TREŚCI

I PODSTAWA PRAWNA 

II MISJA SZKOŁY

III WIZJA SZKOŁY

IV MODEL ABSOLWENTA

V PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.
 2. Procesy zachodzące w szkole.
 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 4. Zarządzanie szkołą.

VI EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.).

II. MISJA SZKOŁY

 Działamy po to, aby:

 Nasi uczniowie:

 1. Byli przygotowani do:

 • nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
 • kreowania otaczającego świata
 • przezwyciężania barier emocjonalnych
 • zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur i ras,
 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 • wykazywania się zaradnością

 2.Umieli:

 • radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • stosować wiedzę w praktyce,
 • odróżniać dobro od zła.

 3. Realizowali:

 • swoje marzenia i plany,
 • zasady i wartości.

Rodzice:

 1. Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.
 2. Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.
 3. Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

Nauczyciele:

 1. Nauczyli uczenia się.
 2. Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.
 3. Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.
 4. Kształcili obywateli Europy XXI wieku.
 5. Nauczyli ogólnej kultury.
 6. Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.
 7. Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.
 8. Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.
 9. Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

III. WIZJA SZKOŁY

 • Szkoła Podstawowa nr2 w Osobnicy jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.
 •  Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie
 •  Pamięta o przeszłości.
 •  Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.
 •  Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
 •  Uczeń chce i potrafi się uczyć.
 •   Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
 •  W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 •   Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.

 IV. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy:

 •  zna i stosuje zasady życia społecznego, potrafi się uczyć
 • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,
 • posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,
 • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,
 • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,
 • cechuje go wysoka kultura osobista,
 • pamięta o przeszłości,
 • dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,
 • jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 V. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

 Zakładane cele:

 •  systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • analiza wyników zewnętrznych,
 • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • wzmocnienie aktywności uczniów,
 • umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,
 • eliminowanie przejawów agresji, przemocy,
 • przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie postaw prospołecznych.

 Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności,

 • w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,
 • uczniowie prezentują właściwe zachowania,
 • uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów,
 • uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty,
 • uczniowie prowadzą zdrowy styl życia.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów,
 • wskazywanie metod i sposobów uczenia się,
 • wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować,
 • organizowanie próbnych sprawdzianów,
 • rozwijanie inicjatyw w kierunku:

- zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

- poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

- mobilizowania uczniów do udziału w konkursach,

 • ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu wychowawczego klasy,
 • klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły,
 • organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia,

stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania,

 • współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami
  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły,
 • rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
 • organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych
  z bieżącymi potrzebami.

2. Procesy zachodzące w szkole.

 Zakładane cele:

 •  analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy,
 • wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów,
 • stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych,
 • monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych,
 • doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej,
 • angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 •  koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej biorą udział w jej realizacji,
 • uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu,
 • dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy,
 • współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny,
 • każdy uczący się ma równe szanse rozwoju.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 •  aktualizowanie koncepcji pracy,
 • rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej,
 • nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych
  i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,
 • opracowanie planu doskonalenia nauczycieli,
 • udział szkoły w akcjach charytatywnych,
 • realizacja projektów unijnych,
 • udział w programach np. Szklanka mleka, Owoce w szkole,
 • stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania,
 • przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania – konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach,
 • wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli,
 • stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie
  w praktyce.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Zakładane cele:

 • wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,
 • wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,
 • promowanie w środowisku potrzeby uczenia się,
 • rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły.

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 •  współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się,
 • widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie, wsi, gminy,
 • w szkole odbywają się dni promocji szkoły związane z prezentacja osiągnięć uczniów,
 • zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły – rodzice są partnerami szkoły.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 •  kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi 
 • w środowisku lokalnym:
 • Organem prowadzącym – Urzędem Gminy w Jaśle (GOPS - em, inspektorem do spraw oświaty, radnymi),
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 • Sołtysem wsi Osobnica,
 • Parafią w Osobnicy,
 • Ośrodkiem Zdrowia w Osobnicy,
 • Szkołami z terenu Gminy Jasło,
 • Kołem Gospodyń Wiejskich,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle,
 • Policją,
 • Sądem Rejonowym w Jaśle,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Osobnicy,
 • Lokalnymi przedsiębiorstwami,
 • czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska,
 • ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym,
 • organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców,
 • czynna współpraca z rodzicami – współudział w podejmowaniu decyzji – zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.,
 • przygotowywanie imprez środowiskowych,
 • aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek – sukcesy, wydarzenia szkolne,
 • umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej, 
 • wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami,
 • publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

4. Zarządzanie szkołą.

 Zakładane cele:

 •  wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną,
 • prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli,
 • podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły,
 • prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki,
 • opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego,
 • sprawne zarządzanie szkołą.

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 •  proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń,
 • szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne,
 • wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły,
 • szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy-baza
  i wyposażenie,
 • szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji,
 • szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji,
 • szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców
  i pracowników – posiada jasno określone procedury i regulaminy.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 •  aktualizacja bazy dydaktycznej,
 • w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe,
 • sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego,
 • w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.,
 • na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły,
 • w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi,
 • w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.

5.  Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 – Rok Otwartej Szkoły:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych  oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • edukacja matematyczna  i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

VI. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:

 • Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.
 • Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 • Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.
 • Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.
 • Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 310 dni.
Do nowego roku zostało: 138 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 3246427 osób.

Kalendarz
Sierpień 2018

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar