Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
SAMORZĄD SZKOLNY

 

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 2

w Osobnicy.

PRZEWODNICZĄCA:  Amelia Wątroba

 ZASTĘPCA:   Maja Byczek

SKARBNIK: Miłosz Gomółka

SEKRETARZ: Emilia Świątkowska

Opiekun samorządu: Pani Agnieszka Mijaś - Bara


 W szkole działają również następujące sekcje:

Sekcja kulturalno - dekoracyjna: Emilia Świątkowska, Agata Jędryczka, Lena Hajduk, Natalia Paluch.

Sekcja techniczno - informatyczna:  Agata Kosiek, Konrad Jurusik, Julia Wolska.

Sekcja porządkowa: Anna Marek, Amelia Szudy, Kacper Szudy.

Sekcja sportowa:  Patrycja Pietraszek, Krystain Wróżek, Tomasz Paluch.

 

Poczet Sztandarowy:

Agata Kosiek

Amelia Wątroba

Miłosz GomółkaPLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OSOBNICY 

 

      W  ROKU SZKOLNYM   2023/2024

 AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką;
 • informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • całoroczna zbiórka nakrętek, makulatury;
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • przekazywanie informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronę internetową szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych - wystawianie pocztu sztandarowego;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Wyzwalanie pomysłowości uczniów;
 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, zebranie samorządu, wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy, ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji;
 • Zagospodarowanie nowej gazetki SU;
 • Konkurs na logo SU;
 • Współudział w akcji Sprzątania Świata.

 Październik

 • Dzień znaczka pocztowego i Dzień pisania listów - wykonanie okolicznościowej gazetki
 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie akademii dla nauczycieli;
 • Przynieś karmę dla zwierzaka” - rozpoczęcie akcji zbiórki  karmy dla schroniska dla zwierząt;

 Listopad

 • Wszystkich Świętych - wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Pamiętając o zmarłych nauczycielach – odwiedzanie grobów zmarłych;
 • Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego;
 • Dzień życzliwości - gazetka okolicznościowa, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji, poczta życzliwości;
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna z wróżbami i zabawami andrzejkowymi;

Grudzień

 • Mikołajki - dzień bez pytania – wylosowany wcześniej dzień tygodnia będzie dniem bez pytania, dla uczniów ubranych w czapkę mikołajkowa,
 • Dzień bez wulgaryzmów - akcja, której zadaniem jest zwrócenie uwagi na czystość i piękno polskiej mowy,
 • Boże Narodzenie – wystrój korytarza, udekorowanie choinki, przygotowanie gazetki świątecznej z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, życzenia dla emerytowanych pracowników;
 • Wigilia szkolna i jasełka – pomoc w przygotowaniu wigilii szkolnej oraz w przygotowanie przedstawienia jasełkowego dla społeczności szkolnej;

 Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka - gazetka
 • Bal karnawałowy – przygotowanie konkursów, zorganizowanie balu, dekoracja sali, konkurs na najbardziej oryginalny strój karnawałowy.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2022/2023.

 II  SEMESTR

 Luty

 • Walentynki – zorganizowanie poczty walentynkowej;
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji walentynek
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - gazetka okolicznościowa z ciekawostkami ze świata języka polskiego, gry i konkursy
 • Dzień bez pytania – wylosowany wcześniej dzień tygodnia, dniem bez pytania, dla uczniów ubranych na czerwono;
 • Bezpieczne ferie - przygotowanie gazetki profilaktycznej.

 Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet. – gazetka okolicznościowa;
 • Pierwszy Dzień  Wiosny – gry i konkursy;
 • Dzień kolorowej skarpetki – akcja na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa 
 • Pomoc w  przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy.
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - wyjątkowa akcja pod hasłem: Autyzm: POZNAJ - ZROZUM – POMÓŻ, ubieramy się na niebiesko; 

Kwiecień

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły – gazetka okolicznościowa;
 • Zainicjowanie akcji  „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Obchody Dnia Ziemi –   wykonanie gazetki okolicznościowej, ubieramy się na zielono;

Maj

 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 - Maja; wystawienie pocztu sztandarowego.
 • Dzień Matki - wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ,,Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły, przygotowanie okolicznościowych akcentów na gazetce SU.

Czerwiec

 • Dzień Dziecka - udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka; wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym;
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
 • Współudział w pożegnaniu klasy ósmej;
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego, wystawienie pocztu sztandarowego.

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE KLAS IV – VIII

Samorząd Uczniowski w porozumieniu  z Dyrekcją szkoły i Gronem Pedagogicznym  realizuje akcję pod nazwą:

"Twój Szczęśliwy Numerek".

    Szczęśliwy numerek pozwala, nie mniej szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień zapomnieć o trudach związanych z ustnym bądź pisemnym sprawdzaniem wiedzy. Los bywa ślepy, nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć, dlatego nieco mu pomagamy...

Przyszłym „szczęśliwcom”  prezentujemy regulamin akcji:

1. Numery są losowane przez Opiekuna i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego na cały następny tydzień w każdy ostatni szkolny dzień tygodnia i w ten sam dzień wywieszane na tablicy Samorządu Uczniowskiego

2. Jeśli zostanie wylosowany numer, którego w danej klasie nie ma  lub uczeń z wylosowanym numerem jest nieobecny szansa przepada.  

3. Kartki na których widnieją szczęśliwe numerki opatrzone są pieczątką Samorządu Uczniowskiego i  podpisami opiekuna oraz osoby losującej /przedstawiciela SU/.

4. "Szczęśliwy numerek" zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu. 

5. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań. 

6. Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie. 

7. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

8. Numery wylosowane w danym tygodniu są eliminowane z następnych losowań aż do wyczerpania całkowitej puli numerów.

Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów "szczęśliwego numerka".

 

 

 


REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. WINCENTEGO WITOSA W OSOBNICY


 Dyskoteki szkolne są integralną formą działalności wychowawczej szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie zapisów Statutu szkoły, postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami dotyczącymi zachowania w trakcie ewentualnych zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków.

1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach popołudniowych (po zajęciach szkolnych) dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
2. Uczniowie biorący udział w szkolnej dyskotece, wchodząc na dyskotekę muszą dostarczyć nauczycielom - opiekunom podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo w niej.
3. Nie można wychodzić z dyskoteki przed planowaną godziną jej zakończenia. Jedynie pisemna zgoda rodziców (opiekunów) uprawnia uczestnika do wcześniejszego zakończenia zabawy.
4. Uczniowie którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w dyskotece lub naganą Dyrektora Szkoły nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.
5. Wszyscy uczestnicy dyskoteki proszeni są o pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia).
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów, opiekę powinno sprawować co najmniej 2 nauczycieli i ewentualnie 1 rodzic.
7. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły. Wyjątek stanowią zorganizowane grupy uczniów innych szkół pod opieką nauczyciela, zaproszone przez szkołę.
8. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 
9. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacja z dyskoteki i udaniem się do domu. Tym samym po wyjściu nie można już wchodzić do szkoły.
10. Bezpieczny powrót ucznia do domu zapewniają rodzice.
11. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność.
12. W przypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły organizatorzy mają prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły, zawiadamiając telefonicznie rodziców.
13. Nauczyciele - opiekunowie dyskoteki mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek. Uczniowie ci karani są przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
14. Zadaniem nauczyciela – opiekuna jest zapoznanie uczniów z Regulaminem, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Powiatowej Komendy Policji tel. 997.
15. Wychowawcy klas zobowiązani są do przedstawienia i wyjaśnienia uczniom regulaminu.


 

 

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: -5 dni.
Do nowego roku zostało: 189 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 10629241 osób.

Kalendarz
Czerwiec 2024

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło