Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
SAMORZĄD SZKOLNY

 

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 2

w Osobnicy.

PRZEWODNICZĄCA: Wiktoria Szeląg

 ZASTĘPCA:   Wiktoria Szostak

SKARBNIK: Michał Marszałek

SEKRETARZ: Julia Brągiel

Opiekun samorządu: Pani Kamila Kmiotek


 W szkole działają również następujące sekcje:

Sekcja organizacyjno - porządkowa: Dariusz Lazar, Wiktor Dybaś, Wiktor Kosiek.

Sekcja charytatywna:  Julia Cygan, Monika Pietraszek, Grzegorz Labut.

Sekcja dekoracyjna: Amelia Jurasz, Julia Brągiel, Kornelia Nowak.

Sekcja sportowa: Miłosz Bara, Piotr Pietraszek, Mateusz Kamiński.

 

Poczet Sztandarowy:

Oliwia Jędryczka

Gabriela Czarnecka

Jakub KaramonPLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 2 W OSOBNICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I Cele i zadania:
a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która  prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
b) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II Zadania samorządu na rok szkolny 2020/2021:
a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.
c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
d) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
e) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

III Działania stałe:
- spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
- losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
- organizacja imprez szkolnych,
- działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie miejsca zamieszkania i gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie samorządności:
a) Opracowywanie planu pracy SU,
b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU,
c) Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie z dokumentacją Szkoły,
d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,
e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych,
f) Pomoc koleżeńska.

2. Akcje charytatywne:
a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
b) Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”.

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
a) Zabawa andrzejkowa.
b) Mikołajki.
c) Zabawa karnawałowa.
d) Pierwszy dzień wiosny.
e) Dzień Dziecka.
f) Dyskoteki szkolne.

5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.

a) Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursów organizowanych na terenie szkoły
b) Wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych.

6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych
a) Dzień Edukacji Narodowej,

b) Święto Niepodległości,

c) Rocznica Konstytucji 3 Maja,

 d) Boże Narodzenie,  

f) Dzień wiosny,      

g) Światowy Dzień Ziemi,

h) Dzień Dziecka.

TERMINARZ PRZEPROWADZANYCH DZIAŁAŃ

 WRZESIEŃ

1. Organizacja Samorządu Szkolnego:
- ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach
- ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji
- ogłoszenia na tablicy informacyjnej
- losowanie „Szczęśliwy numerek”

2. Sprzątanie świata
- akcja „Sprzątanie świata”
- dyskoteka z okazji „Dnia Chłopaka” - pomoc przy ustawieniu sprzętu i organizacji imprezy

3. Rozprowadzanie kalendarzyków szkolnych (cele charytatywne)

PAŹDZIERNIK

1. Dzień Edukacji Narodowej
- udział w inscenizacji 
- przygotowanie upominków dla wszystkich pracowników szkoły

 2. Akcja „ Góra Grosza” 

- reklama akcji
- wyznaczenie osób do zbiórki pieniędzy
- komisyjne przeliczenie pieniędzy i ich przekazanie

 LISTOPAD 

1. Święto Niepodległości 
- apel

- pomoc w przygotowaniu dekoracji 

2. Dyskoteka Andrzejkowa 

- dekoracja sali gimnastycznej

- pomoc  przy ustawieniu sprzętu

- przygotowanie wróżb andrzejkowych

GRUDZIEŃ
1. Boże Narodzenie
- przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i uczniom

STYCZEŃ

1. Bal karnawałowy 
- dekoracja sali gimnastycznej
- przygotowanie koron dla Króla i Królowej balu

LUTY 
1. Walentynki
- Wystrój korytarza głównego
- Poczta WALENTYNKOWA dla wszystkich klas 

MARZEC 

- 21 Marzec - Pierwszy Dzień Wiosny

KWIECIEŃ

1. Rocznica śmierci Papieża  Jana Pawła II  
- apel pod kierunkiem nauczyciela Katechety

2. ŚWIĘTO ZIEMI 
- apel pod kierunkiem nauczyciela przyrody

MAJ

1. Rocznica Konstytucji 3 Maja
- apel 

CZERWIEC
1. Dzień Dziecka 

- pomoc przy organizacji

 2.  Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru SU

 

 

 

UCZNIOWIE KLAS IV – VIII

Samorząd Uczniowski w porozumieniu  z Dyrekcją szkoły i Gronem Pedagogicznym  realizuje akcję pod nazwą:

"Twój Szczęśliwy Numerek".


    Szczęśliwy numerek pozwala, nie mniej szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień zapomnieć o trudach związanych z ustnym bądź pisemnym sprawdzaniem wiedzy. Los bywa ślepy, nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć, dlatego nieco mu pomagamy...

Przyszłym „szczęśliwcom”  prezentujemy regulamin akcji:

1. Numery są losowane przez Opiekuna i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego na cały następny tydzień w każdy ostatni szkolny dzień tygodnia i w ten sam dzień wywieszane na tablicy Samorządu Uczniowskiego

2. Jeśli zostanie wylosowany numer, którego w danej klasie nie ma  lub uczeń z wylosowanym numerem jest nieobecny szansa przepada.  

3. Kartki na których widnieją szczęśliwe numerki opatrzone są pieczątką Samorządu Uczniowskiego i  podpisami opiekuna oraz osoby losującej /przedstawiciela SU/.

4. "Szczęśliwy numerek" zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu. 

5. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań. 

6. Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie. 

7. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

8. Numery wylosowane w danym tygodniu są eliminowane z następnych losowań aż do wyczerpania całkowitej puli numerów.

Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów "szczęśliwego numerka".

 

 

 


REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. WINCENTEGO WITOSA W OSOBNICY


 Dyskoteki szkolne są integralną formą działalności wychowawczej szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie zapisów Statutu szkoły, postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami dotyczącymi zachowania w trakcie ewentualnych zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków.

1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się w godzinach popołudniowych (po zajęciach szkolnych) dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
2. Uczniowie biorący udział w szkolnej dyskotece, wchodząc na dyskotekę muszą dostarczyć nauczycielom - opiekunom podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo w niej.
3. Nie można wychodzić z dyskoteki przed planowaną godziną jej zakończenia. Jedynie pisemna zgoda rodziców (opiekunów) uprawnia uczestnika do wcześniejszego zakończenia zabawy.
4. Uczniowie którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w dyskotece lub naganą Dyrektora Szkoły nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.
5. Wszyscy uczestnicy dyskoteki proszeni są o pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia).
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów, opiekę powinno sprawować co najmniej 2 nauczycieli i ewentualnie 1 rodzic.
7. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły. Wyjątek stanowią zorganizowane grupy uczniów innych szkół pod opieką nauczyciela, zaproszone przez szkołę.
8. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. 
9. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacja z dyskoteki i udaniem się do domu. Tym samym po wyjściu nie można już wchodzić do szkoły.
10. Bezpieczny powrót ucznia do domu zapewniają rodzice.
11. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność.
12. W przypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły organizatorzy mają prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły, zawiadamiając telefonicznie rodziców.
13. Nauczyciele - opiekunowie dyskoteki mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek. Uczniowie ci karani są przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
14. Zadaniem nauczyciela – opiekuna jest zapoznanie uczniów z Regulaminem, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Powiatowej Komendy Policji tel. 997.
15. Wychowawcy klas zobowiązani są do przedstawienia i wyjaśnienia uczniom regulaminu.


 

 

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 37 dni.
Do nowego roku zostało: 227 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 6410303 osób.

Kalendarz
Maj 2021

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar