Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Regulamin udostępniania podręczników

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania  podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy


§ 1 Przedmiot Regulaminu

1.   Regulamin określa:

a)  zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)  tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c)   postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Rodzice uczniów zostają zaznajomieniu z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym.

 

§ 2 Udostępnianie podręczników

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są własnością organu prowadzącego  szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Do wypożyczania (użyczania) podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015.

 3. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników /materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas:

a)      w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV

b)      w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas  I – V

c)      począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I -VII

 4. Wypożyczanie (użyczanie) podręczników odbywa się w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

 5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.

 6. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku.

 7. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza ) uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej  3 kolejne  roczniki uczniów.

 8. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom  dostęp do podręczników /materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną.

 9. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.

 

§ 3 Procedura wypożyczenia podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy  pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 2. Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników/ materiałów edukacyjnych.  Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez moje dziecko z podręcznika/materiału edukacyjnego”. (załącznik nr 1)
 3. Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

 

§ 4 Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne

 1. W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
 2. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele (wychowawca i  bibliotekarz) dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.
 5. Przez zniszczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

§ 5 Zakres odpowiedzialności

 1. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w § 2 ust. 6 rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika czyli dokonać odpowiedniej wpłaty. Zanim jednak zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie się znajdował w bibliotece (szkoła posiada jeden dodatkowy podręcznik na klasę).
 2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

 

§ 6

 1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

            Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem wypożyczania i udostępniania  podręczników/materiałów edukacyjnych. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez moje dziecko z podręczników/materiałów edukacyjnych.

Rok szkolny .................

Klasa ......................

 

Lp.

 

Data

Czytelny podpis rodzica

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: -5 dni.
Do nowego roku zostało: 189 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 10628536 osób.

Kalendarz
Czerwiec 2024

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło