Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Regulamin wycieczek szkolnych

REGULAMIN  WYCIECZEK I  TURYSTYKI SZKOLNEJ  

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 2  W  OSOBNICY


Regulamin opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055)

I. 

 Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:

 • Wycieczki przedmiotowe  -  inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 • Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
 • Wycieczki autokarowe (do dużych miast, teatrów, muzeów, pomników kultury itp) – uwzględnić należy relacje pomiędzy poziomem umysłowym, inteligencją ucznia a tematem do zrealizowania podczas wycieczki,
 • Wycieczki rowerowe.

II. 

 Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki służyć powinna w szczególności:

 • Poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • Wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • Upowszechnianiu wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • Podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
 • Upowszechnianiu form wypoczynku.

III. 

 Zadania dyrektora szkoły:

 1. zapoznanie się z planem, trasą, datą wycieczki i zatwierdzenie jej,
 2. wyrażenie zgody na pełnienie funkcji kierownika i opiekunów uczestników wycieczki.

IV. 

1. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, tzn. będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

 2. Zadania kierownika wycieczki:

a) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki,

b) opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,

c) dokładne zaznajomienie młodzieży z podstawowymi zasadami bhp i koniecznością zachowania ostrożności na jezdniach, drogach publicznych, na dworcach kolejowych, przystankach komunikacyjnych, w lasach, na szlakach turystycznych – zwłaszcza górskich i wodnych. Wskazanie na niedopuszczalność zabaw znalezionymi niewypałami oraz kąpieli w miejscach niestrzeżonych,

d) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki; zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy,

e) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

f) przydzielenie zadań wśród opiekunów i uczestników wycieczki,

g) racjonalne dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

h) sporządzenie dokumentacji wycieczki.

V. 

 Dokumentacja wycieczki:

 • karta wycieczki z harmonogramem (w 2 egzemplarzach),
 • lista uczestników wycieczki (w 2 egzemplarzach),
 • pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w wycieczce,
 • dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdu zagranicznego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  kosztów leczenia,
 • rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu 9 do 2 tygodni).

Dokumentację wycieczki kierownik przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na 3 dni przed terminem wycieczki. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w aktach szkoły, drugi zabiera kierownik ze sobą na czas wycieczki.

VI.

1. Opiekunem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna osoba pełnoletnia .

 2. Zadania opiekuna wycieczki:  

 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów według następujących zasad:

 • 1 opiekun na 30 osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły,
 • 1 opiekun na 15 osób przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły,
 • 1 opiekun na 10 osób na wycieczki górskie,
 • 1 opiekun na 5 osób na wycieczkach wysokogórskich,
 • 1 opiekun na 5 osób na szlakach wodnych i w Tatrach,
 • 1 opiekun na 10 osób w innego rodzaju wycieczkach,
 • 1 opiekun na 7 osób na wycieczkach rowerowych,
 • 1 opiekun na 9 osób przy przejazdach kolejowych.

VII. 

 Postanowienia końcowe:

 W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: -4 dni.
Do nowego roku zostało: 190 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 10626451 osób.

Kalendarz
Czerwiec 2024

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło