Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Artykuły: Ogłoszenia


Konkursy

 

 

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Więcej informacji kliknij tutaj

 

 

Aktualizacja wytycznych MEN, MZ i GIS

w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego

wirusem SARS-CoV-2 oraz dostosowanie szkolnych

procedur do aktualnych przepisów.

PiP.537.50.2020

                                                                              
Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkól i placówek oświatowych

na terenie województwa podkarpackiego


Proszę Państwa Dyrektorów o uwzględnienie poniższych kwestii w wewnętrznych regulaminach bądź procedurach funkcjonowania szkoły/placówki w czasie epidemii, z uwzględnieniem jej specyfiki, zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisów prawa – w związku z publikacją w dniu 16 września 2020 r. – aktualizacji wytycznych MEN, MZ i GIS, które uwzględniają następujące kwestie:
1. „Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,


-w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni 
– obowiązek osłony ust i nosa.”

2. „Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.”

Minister Edukacji Narodowej z początkiem roku szkolnego zaznaczył, że wytyczne przygotowane przez MEN, MZ i GIS mają elastyczny charakter i pozwalają dyrektorom szkół na stworzenie wewnętrznych regulaminów odpowiednich do warunków panujących w danej szkole. Dodał również: „że dyrektorzy mają prawo do tego, by w szczególnych sytuacjach większego zagrożenia epidemicznego, bądź niekorzystnych warunków lokalowych wprowadzić jakieś dodatkowe obostrzenia.”


Mając na uwadze powyższe, w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DWKI-WPB.513.449.2020.TSG) dotyczącym wprowadzania w szkołach obostrzeń w zakresie możliwości korzystania z szafek szkolnych i szatni, przekazuję ujęte w ww liście zalecenia.


Zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” zaleca się, aby uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Zatem Wytyczne dopuszczają możliwość korzystania przez ucznia z szafki, jeżeli szkoła je posiada.


Wytyczne zawierają również zapis dotyczący szatni. Wskazują, że podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni. Jednocześnie, dyrektor szkoły powinien opracować wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.


Zauważone w wielu przypadkach ograniczanie możliwości korzystania przez uczniów z szafek szkolnych w celu przechowywania w nich podręczników czy też własnych przyborów znacząco wpływa na codzienną wagę tornistrów szkolnych, które mogą w sposób nadmierny obciążać kręgosłupy uczniów i wpływać na powstawanie wad postawy.


Dodatkowo, wyłączanie z użytkowania szatni szkolnych lub przebieralni przed zajęciami wychowania fizycznego docelowo może wpływać na pogorszenie się stanu zdrowotnego uczniów lub ich kondycji fizycznej. Okrycia wierzchnie i obuwie nie powinny być wnoszone do sal lekcyjnych, w których uczniowie spędzają większość czasu w szkole. Mogą stać się źródłem przenoszenia innych patogenów, które w czasie nadchodzącego sezonu grypowego nie powinny stanowić dodatkowego zagrożenia. Jednocześnie przygotowanie się do zajęć wychowania fizycznego, szczególnie w klasach starszych, w niekomfortowych warunkach, mogą wpłynąć na rezygnację uczniów z udziału w tych zajęciach.


W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji pracownikom, rodzicom i uczniom.


PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
           Małgorzata Rauch

 

 

 

 

 

 

 

 REGULAMIN  BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W OSOBNICY W CZASIE PANDEMII COVID - 19

                      

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu  odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy.
 2. Do  przestrzegania postanowień Regulaminu  zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie  oraz rodzice. 

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu  przez nauczycieli,  pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków uczniowskich.

5. Nieprzestrzeganie  Regulaminu  przez rodziców/opiekunów uczniów  powoduje odmowę wpuszczenia do budynku szkoły.

6. Nauczyciele, Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.

 7. Uczniowie, rodzice zostają zapoznani  przez wychowawców klas z Regulaminem w szkole lub  poprzez e-dziennik. 

8. Regulamin obowiązuje od  dnia 1września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

9. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

1) zgoda na mierzenie  dziecku temperatury ciała.

10. Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy oraz w okresie trwania pandemii - COVID-19. Regulamin  ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły  tak, aby w jak najbardziej optymalny   i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem i rozprzestrzenianiu się wirusa.

 11. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym,   zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.

12. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

13. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość  lub w trybie hybrydowym - w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy - nauczyciele mają obowiązek zorganizować jedno spotkanie online w miesiącu w każdej klasie, w której uczy danego przedmiotu. Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność – a w razie nieobecności ucznia nauczyciel razem z wychowawcą ustalą przyczyny absencji.

14. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera. 

15. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym jest obowiązkowy.  

16.  O formie i terminach tych  zajęć w przypadku zmiany  rodzice i dzieci zostaną poinformowani przez Dyrektora  szkoły niezwłocznie.

17.   W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu ( zgodnie ze wskazaniem lekarskim) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. Obowiązek wykonania tego zadania spoczywa na wychowawcy klasy.   

18.  W szkole wobec faktu niemożności zachowania właściwego dystansu wprowadza się obowiązek stosowania osłony ust i nosa ( korytarze, szatnia).

19.   Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa, na korytarzu.

20.  Wprowadza się zakaz organizowania wycieczek szkolnych wyjazdowych, zgromadzeń.

21.   Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu i nie prowadzi się gier zespołowych. 

22.   Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np.  gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe).

23.   W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. 

24.   Zadania wychowawcy klas. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:

1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,

2) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform  edukacyjnych, dziennika elektronicznego, 

3) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line, 

25.  Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale. 

26.   Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy. Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby organizuje  spotkania on-line tych nauczycieli.

27.  Wychowawca zorganizuje we wrześniu spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (grupy nie większe niż 15 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez grupę rodziców) – na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 i ustali sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.

Regulamin zostały opracowany  na podstawie :  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),  Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz….)  Rozporządzenia MEN  z dnia  20 marca  2020r.  w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 493, z poz. zm.).

 Dyrektor i pracownicy zobowiązują się do należytego sprawowania nadzoru nad bezpiecznym i higienicznym przebiegiem pobytu dzieci  w szkole, w takim zakresie, w jakim pozwoli na to obecna sytuacja.

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA  ORAZ  ODBIERANIA DZIECI

1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych w Procedurze
2. Uczniowie powinny być przyprowadzani/ przywożeni  do szkoły  zgodnie z planem lekcji ustalonym dla danej klasy oraz harmonogramem  dowożenia.
3. Dzieci i młodzież  w czasie drogi do i ze szkoły korzystający z autokaru szkolnego noszą maseczkę, w szkole maseczki    muszą być stosowane w czasie korzystania z przestrzeni wspólnych - szatni, korytarza. Na lekcji po zajęciu miejsca w ławce uczeń zdejmuje maseczkę,  chyba że w danym dniu sytuacja będzie tego wymagała. Taką decyzję każdorazowo będzie podejmował  nauczyciel.
4. Do odbioru dziecka  z przedszkola upoważnionym może zostać maksymalnie 2 osoby
5.  Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
6. Rodzice uczniów  nie mogą wchodzić z dziećmi  do budynku szkoły, przyprowadzenie dziecka sygnalizują dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. 
7. Po wejściu do szkoły dzieci kierują się do szatni. W szatni jednocześnie może przebywać wyłącznie jedna grupa dzieci  W przypadku, gdy w szatni znajdują się  dzieci z innej klasy, należy czekać na wejście do szatni  w odpowiednich odstępach (1,5 m ) na korytarzu lub jeśli  pogoda pozwala, na zewnątrz budynku.
8.  Rzeczy  potrzebne dziecku powinny być spakowane w siatkę/worek i pozostawione  w szatni.
9. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w szkole, niedopuszczalne  jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.
10.   W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły  jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach.
11.  Rodzice oczekują na odebranie dziecka przed budynkiem.
12.   Rodzice/opiekunowie  przyprowadzający/ odbierający  dzieci muszą być zdrowi, mieć zakryte    usta i nos oraz  ubrane jednorazowe rękawiczki.
13.  Dziecko/ grupa uczniów/klasa  po wyjściu z szatni kieruje się wprost do wyznaczonej sali.
14.  Bezpośrednio przed lekcją, uczeń udaje  się  do łazienki w celu umycia i dezynfekcji rąk.
15.  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
16. Jeżeli uczeń   ma temperaturę powyżej 38º C nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych, specjalistycznych i konsultacjach  na terenie szkoły.
17.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
18.   Jeśli uczeń  manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
19.  Wszelkie informacje rodzice uzyskują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 

1. Grupa dzieci będzie przebywać  w miarę możliwości w jednej sali.
2. Organizacja zajęć wychowawczo- opiekuńczych, nauki,  zajęć rewalidacyjnych  i konsultacji będzie zorganizowana tak, aby zapobiec  kontaktowaniu się ze sobą i  przemieszczaniu dużej grupy  dzieci  w celu ograniczenia  ryzyka przenoszenia wirusa.

 

                  PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI W SALI

1. W sali przebywają jednocześnie, tylko dzieci z jednej klasy lub w ilości zapewniającej  zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów.  

2. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w szkole  oraz higienicznego korzystania ze  sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć.

3. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o dystans  z należytą starannością.

4. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty , których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.

6.  W sali gimnastycznej  po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłogi powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

7. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć

8. Nauczyciel  klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Przerwy grupa spędza pod nadzorem nauczyciela.

 9. Należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu  kontaktowi pomiędzy uczniami.

10.  Do szatni po skończonych zajęciach uczniowie wychodzą z zachowaniem odstępu czasowego i odległości, tak by w szatni była jednocześnie mniejsza grupa uczniów.

11.  Po zajęciach uczniowie  mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasad obowiązujących w sali lekcyjnej.

12.  Dzieci dezynfekują lub myją mydłem antybakteryjnym ręce po każdorazowej wizycie   w toalecie.

13.   Przybory i sprzęt  dezynfekowane są w miarę potrzeby, minimum 2 razy w ciągu dnia.

14. Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki, drzwi, klamki okna, uchwyty szafek itp.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie.

15.   Ławki są rozstawione w odstępach 1,5 m w tym odległość pierwszej ławki od biurka nauczyciela.

16.   Uczniowie zajmują ławki ze wskazania nauczyciela, niedopuszczalna jest zmiana miejsca.

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z JADALNI

 1. Szkoła dla dzieci mających dożywianie prowadzi catering.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest pracownik obsługi, któremu została powierzona opieka nad grupą.
 3. Dla zachowania odpowiedniego dystansu posiłki wydawane są wielozmianowo.  
 4.  Przed wejściem do jadalni pracownik obsługi zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie  umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
 5.  Pracownik obsługi może wejść z dziećmi do jadalni dopiero po upewnieniu się, czy: z pomieszczenia wyszła poprzednia grupa i pracownik wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne po opuszczeniu jadalni przez poprzednią grupę (dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł).
 6. W jadalni pracownik obsługi pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od    stolików. Należy dopilnować by przy jednym stoliku z posiłków korzystali uczniowie z jednej klasy/grupy.
 7. Posiłki podawane będą dzieciom na naczyniach jednorazowego użytku.     
 8.  Przed i po posiłku dzieci dezynfekują lub myją ręce mydłem antybakteryjnym. 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW/BOISKA

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem nauczyciela.
2. W czasie pobytu dzieci na placu, boisku  nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem   oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
3. Wyjście grup na plac zabaw, boisko  odbywa się w systemie zmianowym .
4. Na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać tylko jedna funkcjonująca w przedszkolu/szkole grupa. Na boisku szkolnym w tym samym czasie może przebywać większa grupa uczniów. Za utrzymanie dystansu między uczniami odpowiada opiekun.
5. Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  
6.  Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw, boisko  nauczyciel powinien:

1) upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw, boisku  znajduje się już w budynku  (grupy wychodzące na plac, boisko nie powinny kontaktować się ze sobą),

2) przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu  i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,

3) polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,

4) w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci,

 5) w marę możliwości czuwać nad dystansem między dziećmi.

7.  Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw, boisku  bez opieki
8. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim, zachowując dystans 1,5 m.
9. Po powrocie z placu, boiska  dzieci dokładnie myją ręce.  

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów w wyznaczonych godzinach. Osoby z zewnątrz,    zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie    szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. 
2. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej.
3. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
4. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba. 

 

   PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych, z których korzystają.
2. Nauczyciel w pracy z uczniami zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi   oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.
3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez  dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.
4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy  kasłaniu.
5. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:

1) przed i po jedzeniu, 

2) po skorzystaniu z toalety,

3) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,

4) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone  (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),

5) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

6. W razie potrzeby nauczyciel powinien demonstrować dzieciom jak poprawnie należy  myć ręce.

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

1. Szkoła  wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla     dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.
2. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia lub częściej w miarę potrzeb. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa).
3. Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:

   a) przed posiłkami, 

   b) w czasie przerwy,

   c) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty meblowe,  klamki,    włączniki światła, poręcze, sanitariaty) - minimum 2 razy dziennie.

4. Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy należytej staranności, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa stosowania środków biobójczych.

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI  PRZYBORÓW I GIER

1. Przybory, pomoce i  gry   dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco. Dezynfekcja codzienna obejmuje:

 1) Przybory zebrane w pojemniku pryskane są specjalistycznym preparatem odkażającym i pozostawiane na działanie preparatu na minimum 30 minut. oraz codzienne bieżące dezynfekowanie po nieprawidłowym użyciu ( kichnięcie na zabawkę itp.).

 2) Pomoce po każdorazowym użyciu przez uczniów;

 3) Wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, poręcze są myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie.

4) Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

 

PROCEDURA ZASAD OCHRONY PRACOWNIKÓW

1. Regulamin wprowadzony w placówce ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz ich poczucie bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszego Regulaminu.

2. Wszyscy pracownicy  zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania   się do Regulaminu obowiązującego w szkole. 

3. Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między sobą (minimum 1,5 m).

4. Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w   placówce.

5.  Każdy pracownik zobowiązany jest dostosować swoje działania do systemu pracy obowiązującego w placówce, oznacza to:

- ograniczenie kontaktu ze starszymi osobami z rodziny i z najbliższego środowiska,

-możliwie maksymalne ograniczenie kontaktów towarzyskich, w szczególności z osobami mogącymi mieć kontakt z wirusem (z tzw. grupy ryzyka),

- powiadomienie organu prowadzącego o sytuacji kontaktów z osobą zarażoną SARS- COVID-19, bądź o możliwości kontaktu z taką osobą,

-  niezwłoczne powiadamianie Organu Prowadzącego o wszelkich sytuacjach w pracy  szkoły mogących mieć wpływ na sytuację szkoły (niepokojący wywiad z opiekunami, niepokojące objawy) u podopiecznego placówki, niepokojące objawy u osób z personelu, o nie zachowaniu procedur przez Opiekunów dzieci, itp.), zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce,  zachowanie szybkiego przepływu informacji - wyznaczone kontakty.

6. Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne:

1) przyłbica lub maseczka,

2) fartuch lub kombinezon ochronny – jeśli zajdzie taka potrzeba

3) rękawiczki jednorazowe, 

4) pojemnik z płynem do dezynfekcji.

7. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do sprawdzenia temperatury swojego ciała i do poinformowania dyrektora o sytuacji atopowego podwyższenia temperatury.

8. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych środków:

1) rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny zostają wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady,

2) przyłbica jest wielorazowego użytku, utylizowana powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady),

 3) kombinezon ochronny lub fartuch jest używany w sytuacji zagrożenia, gdy stwierdzone zostaną przesłanki do odizolowania dziecka z objawami SARS-COVID19 (zużyty kombinezon fartuch powinien być zdjęty w sposób bezpieczny, włożony do worka, szczelnie zawiązany i włożony do pojemnika na odpady). 

9. Pracownicy nie używają telefonów komórkowych podczas zajęć.                                                                            

PROCEDURA POWIADAMIANIA

 1. System powiadamiania jest tak skonstruowany, aby jak najszybciej powiadamiani byli Opiekunowie dziecka oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W przypadku wystąpienia intensywnych objawów, symptomów zagrażających życiu zostają wezwane służby ratunkowe.
 2.  W kilku widocznych miejscach w szkole wywieszone są niezbędne numery telefonów (służby sanitarne, ratunkowe).
 3.  Każdy pracownik  nosi przy sobie telefon komórkowy.
 4.   Powiadamianie Rodziców
 5. Rodzice powiadamiani są niezwłocznie po zaobserwowaniu nieprawidłowości - telefonicznie. W łatwo dostępnym dla personelu miejscu dostępna jest lista z najważniejszymi numerami do Rodziców dzieci przebywających w szkole.
 6.  Powiadamianie służ INFOLINIA NFZ – 800 190 590  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle– telefon alarmowy   13 4463008     Numer alarmowy 112 lub 999. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.
2. Procedura obowiązuje od  dnia 1wrzesnia  2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.   
3. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

- zgoda na mierzenie  dziecku temperatury ciała,

- karty monitoringu codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.

- karta szybkiego kontaktu z rodzicem

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 5/2020 dyrektora

SP nr 2 w Osobnicy z dnia 21 maja 2020 r.

 

Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy biorących udział
w konsultacjach

Opracowana na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020r.

 1. Procedura dotyczy wszystkich pracowników, uczniów i rodziców.

 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania o wszelkich zaistniałych zagrożeniach.

 I. Organizacja

 1. Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia  i Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanymi w związku z pandemią koronawirusa COVID19 umożliwiamy konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia:

-  od 25 maja br. dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej,

-  od 2 czerwca br. dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

 2.  Konsultacje mają charakter dobrowolny, zależnie od potrzeb uczniów. Umożliwiają wyjaśnienie trudnych zagadnień czy poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji.

3. Rodzice, którzy zdecydują się na konsultacje dziecka w szkole od dnia 25 maja lub w terminie późniejszym, składają u wychowawcy lub dyrektora szkoły właściwe dokumenty:

a)  zgłoszenie dziecka do udziału w konsultacjach dla uczniów,

b)  oświadczenie dotyczące kontaktu z COVID-19,

c)  zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.

 4. Powyższe dokumenty rodzic musi złożyć do wychowawcy lub dyrektora szkoły w dwóch wersjach:

a) elektronicznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego na 2 dni przed planowanym przyjściem  do  szkoły,

b)podpisane własnoręcznie rodzice dostarczają przez dziecko w momencie jego przyjścia do szkoły na konsultacje, uczeń położy je na stoliku znajdującym się przy wejściu do szkoły.

 5. Wychowawcy pozyskują wstępne informacje od rodziców o liczbie uczniów i wybranych przedmiotach konsultacji w celu przygotowania harmonogramu konsultacji indywidualnych lub grupowych.

 5. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie podany do wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

7. Rodzice komunikują się z personelem telefonicznie lub elektronicznie. Bezpośredni kontakt (w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach) zachowaniem bezpiecznego dystansu następuje wyjątkowo i tylko w sprawach, których nie można załatwić telefonicznie bądź elektronicznie.

 8. Rodzice, którzy umówili uczniów na konsultacje, a nie mogą w nich uczestniczyć, zgłaszają ten fakt z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nauczycielowi poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

 9. Konsultacje mogą być organizowane indywidualnie lub w grupach do 12 osób, z tym że minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego ucznia i każdego nauczyciela z zachowaniem dystansu społecznego 2 m oraz 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  W przypadku organizacji konsultacji grupowych należy uwzględnić  konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Zaleca się konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

II.  Pobyt  w szkole

 1. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) w wyznaczonych obszarach.

 2. Rodzic/opiekun, przyprowadzając i odbierając dziecko ze szkoły, zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, noszenia rękawiczek ochronnych oraz do zachowania dystansu społecznego minimum 2 m.

 3. Rodzic/opiekun przyprowadzając/odbierając ucznia, zobowiązany jest nie wchodzić do budynku szkoły.

 4. Uczeń w drodze do i ze szkoły  korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny min 2 m.

 5. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu.

 6. Uczniowie wchodzą/wychodzą do/ze szkoły w maseczkach, pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego min 2 m. Dopiero po zajęciu miejsca w wyznaczonej sali mogą zdjąć maseczki.

 7. Uczniowie korzystają z szatni,  zachowując dystans społeczny. Pracownik szkoły  nadzoruje korzystanie z szatni przez grupę.

 8. Uczniowie przestrzegają umówionych godzin konsultacji.

 9. Na konsultacje w szkole może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, katar, podwyższona temperatura, ból brzucha itp.).

10.  Nie wolno posyłać ucznia do szkoły, jeśli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub  izolacji w warunkach domowych.

11. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych w czasie pobytu w szkole, nauczyciel niezwłocznie telefonicznie poinformuje rodzica ucznia.

12.  Nauczyciel zobowiązany jest mieć przy sobie numery telefonów do rodziców uczniów uczestniczących w konsultacjach.

13.  Za zgodą rodziców/opiekunów dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność – w przypadku zaistnienia niepokojących objawów chorobowych.

14. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby będzie niezwłocznie odizolowany w pomieszczeniu wyznaczonym w szkole (gabinet higienistki). O zaistniałej sytuacji będą natychmiast powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

15.  W miarę możliwości wyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.

16.  W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

17.  Nauczyciele i uczniowie  powinni zachować dystans między sobą wynoszący min. 2 m.

18.  Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów, materiałów, podręczników, nie mogą pożyczać i wymieniać się nimi między sobą.

19.  W szkole obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.

20.  Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum, zachowując dystans społeczny.

21. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą  z mydłem, odpowiednim zasłanianiu twarzy podczas kichania i kasłania.

22.  Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

23.  Nauczyciele są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz zwracać uwagę, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły i po skorzystaniu z toalety.

24.  W toaletach umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

25. Pracownicy obsługi zobowiązani są do codziennych prac porządkowych (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sali do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatury, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

26.  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

27.  Wydzielono osobne pomieszczenie - gabinet higienistki, wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

28.  W widocznym miejscu umieszczono listę z numerami telefonów: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Elżbieta Ochwat                        

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA i WYTYCZNE  DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 2 IM.
W. WITOSA W OSOBNICY  OBOWIĄZUJĄCE  NA CZAS TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA.

1. W okresie pandemii przedszkole będzie sprawować głównie funkcję opiekuńczą w godzinach pracy przedszkola.

 2. Na terenie placówki mogą przebywać tylko dzieci zdrowe.  Nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 3. W pierwszej kolejności z przedszkola będą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Rodzice, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi (obydwoje pracujący) informują nauczyciela przedszkola i składają  oświadczenie o potrzebie skorzystania z opieki nad dzieckiem  na dwa dni przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola.

 4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjn

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 112 dni.
Do nowego roku zostało: 303 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 6127149 osób.

Kalendarz
Marzec 2021

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar