Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Wewnątrzszkolny system oceniania cz. I

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA 
I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WINCENTEGO WITOSA 
W OSOBNICY

 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów opracowano na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

§ 1

Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania

 1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wypływa z systemu wartości szkoły.

 2. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych.

 3. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

4. Ocenianie  osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań   w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły

§ 2

Cele oraz zakres oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które  ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, wg skali i formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych w szkole,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

3. Ocenianie ucznia na lekcjach religii i etyki regulują odrębne przepisy.

§ 3

Formułowanie wymagań edukacyjnych

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (uczniów w pierwszym tygodniu roku szkolnego, rodziców do 30 września na zwołanym w tym celu zebraniu),

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  o:

1) warunkach i sposobie, oraz kryteriach oceniania zachowania,

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3. Wywiązanie się nauczyciela oraz wychowawcy z powyżej sformułowanych obowiązków udokumentowane jest poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym.

4. Rodzice otrzymują pisemną wersję Przedmiotowego Systemu Oceniana  opracowaną przez nauczyciela, na której własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z dokumentem.

5. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne u nauczycieli uczących.

§ 4

Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
 4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,  dostosować  wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia konieczności dostosowania wymagań w stosunku do ucznia zobowiązany jest poinformować nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych wychowawca klasy lub pedagog szkolny.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń wychowania fizycznego, na podstaiwe opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony” albo „zwolniona”
 10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 13. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku przez dyrektora szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna ucznia. W tym czasie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo ucznia poza terenem szkoły ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. O tym fakcie informowani są wychowawca i nauczyciel uczący danego przedmiotu.

§ 5

Sposób uzasadniania ocen oraz zasady wydawania uczniom i rodzicom prac pisemnych

1. Oceny są jawne dla ucznia i  jego rodziców.

2. Sposoby uzasadniania ustalonej oceny:

1) w przypadku ocen z odpowiedzi ustnych umotywowanie polega na uwzględnieniu mocnych i słabych stron odpowiedzi ucznia, przy wzięciu pod uwagę: zgodności merytorycznej, spójności oraz twórczego podejścia ucznia do treści

2) przy uzasadnianiu ocen ze sprawdzianów i prac pisemnych uwzględnia sie kryteria zawarte w  Przedmiotowym Systemem Oceniania

3) w przypadku prac domowych oraz ćwiczeń na lekcji wysokość oceny uzależniona jest od stopnia realizacji materiału, a także indywidualnego wkładu pracy ucznia w przygotowaniu zadaia.

4) uzasadnienie oceny za odpowiedz ustną następuje bezpośrednio po zakończeniu odpowiedzi w obecności innych uczniów,

5) uzasadnienie oceny za kartkówkę polega na dokonanej przez nauczyciela ustnej analizie odpowiedzi w obecności ucznia,

3. Wydawanie prac pisemnych uczniom lub rodzicom odbywa się według następujących zasad:

1) oddanie pracy uczniom do domu, aby zapoznali się z nią rodzice (ocena powinna wtedy zostać przez nich podpisana),

2) zwrócenie nauczycielowi podpisanych prac na kolejnej lekcji,

3) przechowywanie prac przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

§ 6

Terminy i formy informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych powiadamiają wychowawcę klasy  o przewidywanej śródrocznej i  rocznej ocenie niedostatecznej dla ucznia z jego klasy na miesiąc przed datą rocznego klasyfikacyjnego zebrania plenarnego rady pedagogicznej.
 2. Dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej  ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Nauczyciel wychowawca obowiązany jest poinformować rodziców dziecka o przewidywanej śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej  oraz nagannej ocenie z zachowania, na miesiąc przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.
 4. Jeśli rodzic dziecka nie potwierdzi informacji o przewidywanej śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej oraz nagannej ocenie z zachowania, wychowawca jest zobowiązany do listownego powiadomienia rodziców  dziecka o zaistniałej sytuacji.

§ 7

Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - III

 1. W klasach I – III  szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii są wyrażone stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2. Ocena opisowa za I semestr ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny. Ocenę opisową za I semestr przygotowuje wychowawca i dołącza do dokumentacji wychowawcy. Kserokopię wyżej wymienionej oceny przekazuje rodzicom.

3. Ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową. Na świadectwie dokonuje się opisu osiągnięć ucznia w edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej, językowej i ruchowej oraz postępów w rozwoju emocjonalno – społecznym (zachowanie).

4. Ocenę semestralną i roczną ustala wychowawca na podstawie systematycznych obserwacji zgromadzonych w  dzienniku elektronicznym lub notatek własnych na temat tego, co dziecko umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu. Ocena opisowa uwzględnia możliwości dziecka, wkład pracy i wysiłek w  wykonywane zadanie, zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, stwarza nadzieję na osiągnięcie sukcesu i dodaje wiary w  możliwości dziecka.

5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.W edukacji wczesnoszkolnej oceny bieżące ustala się w stopniach wg nastepującej w  skali:

stopień celujący - 6 uzyskuje uczeń, który:

 • umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyką lekcyjną oraz
 • życiem społecznym,
 • aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę,
 • jest systematyczny,
 • jest zawsze przygotowany do lekcji,
 •  sięga do różnych źródeł informacji,
 •  sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami,
 •  zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem,
 •  opanował wiedzę wykraczającą poza program

stopień bardzo dobry - 5 uzyskuje uczeń, który:

 •  podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych,
 •  aktywnie pracuje na lekcji,
 •  jest systematyczny,
 • jest przygotowany do lekcji,
 •  rozwija swoje zainteresowania,
 •  operuje zdobytymi wiadomościami,
 •  kończy pracę w przewidzianym czasie,

stopień dobry - 4 uzyskuje uczeń, który:

 •  aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe,
 •  aktywnie pracuje na lekcji,
 •  jest systematyczny,
 •  jest przygotowany do lekcji,
 •  przejawia i rozszerza zainteresowania,
 •  właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości,
 •  kończy pracę w przewidzianym czasie,

 stopień dostateczny - 3 uzyskuje uczeń, który:

 •  pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela,
 •  jest mało systematyczny,
 •  nie zawsze jest przygotowany do lekcji,
 •  nie przejawia aktywności na lekcji,
 •  wymaga stałej motywacji do pracy,

   stopień dopuszczający - 2 uzyskuje uczeń, który:

 •  pracuje na lekcji ze stałą pomocą nauczyciela,
 •  jest niesystematyczny,
 •  jest często nieprzygotowany do lekcji,
 •  jest bierny na lekcji,
 •  zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie,

 stopień niedostateczny -1 uzyskuje uczeń, który:

 •  zazwyczaj nie pracuje na zajęciach,
 •  najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji,
 •  nie bierze udziału w zajęciach,
 •  nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań programowych,
 •  nie wykazuje chęci do pracy. 

8. W klasach I – III oceniamy:

 • wiedzę określoną programem nauczania,
 • umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na drugim etapie kształcenia,
 • postawy: przygotowanie do pracy, zaangażowanie,  odpowiedzialność za innych,  przestrzeganie zasad współżycia społecznego, komunikacja.

9. W bieżącym ocenianiu w klasach I – III stosuje się także:

 •  formę opisową
 •  formę słowną (pochwały, gratulacje)
 •  dopuszcza się stosownie znaków umownych ( +, - ) np. za aktywność,  przynoszenie przyborów szkolnych itp.
 •  dla ocen bieżących rozszerza się skalę o znak (+) i (-), za wyjątkiem znaku (+) przy stopniu celującym  i znaku ( –)  przy stopniu niedostatecznym.

§ 8 

 Ocenianie zachowania w klasach I – III

1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową z uwzględnieniem następujących okresleń: wzorowo, bardzo dobrze, poprawnie, nieodpowiednio.

 2.Kryteria do oceny opisowej zachowania ucznia w klasie I - III:

1) Kultura osobista:

 •  przestrzega norm społecznych w klasie i w szkole,
 •  przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania,
 •  potrafi opanować własne negatywne emocje, a ujawniać swoje pozytywne,
 •  jest opiekuńczy, szanuje godność innych,
 •  szanuje własność osobistą i społeczną.
2) Aktywność:
 •  chętnie udziela pomocy i podejmuje zadania w klasie,
 • wykazuje aktywność podczas zajęć.

3) Stosunek do obowiązków szkolnych:

 •  jest obowiązkowy, pracowity, odpowiedzialny,
 • troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

4) Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

 • umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawę na uroczystościach szkolnych i państwowych,
 • aktywnie uczestniczy w uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole i poza nią.

3. Ocenianie zachowania ucznia klas I - III szkoły podstawowej dokonywane jest według następującej skali:

1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. Jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny. Dotrzymuje zawartych umów. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego. Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania oraz ocenić zachowanie innych.

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega. Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. Jest prawdomówny. Potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych. Jest koleżeński wobec rówieśników. Potrafi współpracować w zespole.

3)  zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje ocenić własne zachowanie. Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać umów. Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole.

4) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie na czym polega koleżeństwo. Widzi i ocenia niewłaściwe zachowanie innych. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.

 § 9 

 Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)     bieżące,

2)     klasyfikacyjne:

 •  śródroczne i roczne
 •  końcowe.

 2. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach wg następującej skali:

 • celujący   
 •  bardzo dobry    
 • dobry                   
 • dostateczny  
 • dopuszczający 
 •  niedostateczny

 3. W dokumentacji klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się stosowanie następujących skrótów i symboli cyfrowych:

Oceny

Skróty

Symbole cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

4. Dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych ustala się skalę jak dla rocznych ocen klasyfikacyjnych z rozszerzeniem o znak plus (+) i minus (-), za wyjątkiem znaku + przy stopniu celującym oraz znaku – przy stopniu niedostatecznym. Znak plus dodaje się, gdy uczeń wykaże się wiadomościami i umiejętnościami, w co najmniej 50% następnej wyższej oceny. Znak minus dodaje się do oceny wyższej, gdy uczeń wykaże się wiadomościami i umiejętnościami, w co najmniej 75 % następnej wyższej oceny.

5. Ustala się wymagania na poszczególne stopnie wg skali ocen zgodnie z ust. 2

1)   stopień celujący  - „6" otrzymuje uczeń, który:

-   posiadł  wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwijał własne uzdolnienia oraz:

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę programową tej klasy, lub osiąga sukcesy
w konkursach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i  wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)  stopień bardzo dobry„5" otrzymuje uczeń,  który:

- opanował pełny zakres i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie oraz:

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązań zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)  stopień dobry – „4"  otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je w stopniu rokującym nadzieje na ich uzupełnienie oraz:

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)  stopień dostateczny – „3"  otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je w stopniu rokującym nadzieję dalszego nauczania oraz:

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
z niewielką pomocą nauczyciela.

5) stopień dopuszczający – „2" otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz:

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

6)  „1" otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz:

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do częstego i systematycznego oceniania osiągnięć ucznia. Minimalna ilość ocen w ciągu okresu wynosi:

 •  1 h/tyg. - min 3 oceny
 •  2 h/tyg. - min 4 oceny
 • -3 h/tyg. - min 5 ocen
 •  4 godz. i więcej - min 8 ocen.

7. Oceny cząstkowe z prac pisemnych w klasach IV - VIII wyrażone są w następującej skali:

 •  powyżej 100%  celujący,
 •  90% - 100% - bardzo dobry,
 •  76% - 89% - dobry,
 •  51% - 75% - dostateczny,
 •  35% - 50% - dopuszczający,
 •  34% - 0% - niedostateczny.

8. Skala procentowa dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o obniżonych wymaganiach edukacyjnych:

 •  90% - 100% - bardzo dobry,
 •  75% - 89% - dobry,
 •  50% - 74% - dostateczny,
 • 30% - 49% - dopuszczający,
 •  29% - 0% - niedostateczny.

9. Ustala się następujące formy oceniania bieżącego:

 • odpowiedzi ustne,
 • prace pisemne trwające min. 1 godzinę lekcyjną: prace klasowe,  sprawdziany,  testy,
 • inne prace pisemne trwające do 15 min: kartkówki, dyktanda,
 • zadania domowe,
 • zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,
 • aktywność na zajęciach edukacyjnych,
 • indywidualna i grupowa praca na lekcji,
 • projekty,
 • opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 • praca pozalekcyjna tj. uczestnictwo w konkursach, zawodach sportowych oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych.

10.  Częstotliwość przeprowadzania różnych form sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele według następujących zasad: 

1) Uczeń powinien wiedzieć przynajmniej tydzień wcześniej o mających odbyć się większych sprawdzianach pisemnych, (co najmniej 4 tematy).

2) Między sprawdzianami półrocznymi z różnych przedmiotów musi być przerwa nie krótsza niż 2 dni. Uczniowie nie mogą mieć więcej niż 3 sprawdziany w tygodniu, a 1 w ciągu jednego dnia.

3) Kartkówki trwające 15 minut,  obejmujące nie więcej niż 3 ostatnie tematy lekcyjne mogą być przeprowadzane na każdej lekcji bez wcześniejszego powiadamiania.

4) Kartkówki, odpowiedzi ustne i inne formy oceniane są każdorazowo wg kryteriów opracowanych przez nauczycieli danego przedmiotu. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni.

5) Odpowiedzi ustne dotyczą materiału z trzech ostatnich lekcji

6) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

7)  Nauczyciel wpisuje ocenę do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń w celu poinformowania rodziców. 

8) Prace kontrolne ucznia nauczyciel jest zobowiązany przechowywać  do końca danego roku szkolnego.

11. System zapisu ocen w dzienniku elektronicznym:

1)  oceny cząstkowe wpisywane są w formie stopni,

2)  oceny  z prac pisemnych wpisywane są kolorem czerwonym (z wyjątkiem kartkówek).

 12. W dzienniku elektronicznym, oprócz ocen otrzymanych przez ucznia, mogą być wpisywane następujące znaki (skróty): np. - uczeń nieprzygotowany do odpowiedzi, zw. - uczeń zwolniony z odpowiedzi (np. po chorobie), bz. - brak zadania, zeszytu, bp. - brak przyborów, atlasu, bs. - brak stroju na wychowaniu fizycznym, spr. – sprawdzian, krt. – kartkówka, ćw. - zeszyt ćwiczeń, zad. - zadanie domowe, odp. - odpowiedź ustna, rec. – recytacja, akt. - aktywność bieżąca ucznia, kon. - sukcesy w konkursie.

13.  Inne ustalenia:

1)  nieprzygotowanie i braki zadań:

 • uczeń ma prawo zgłosić (bez podania przyczyny) nie przygotowanie (np.) lub brak zadania (bz), brak ćwiczeń (bć.), lub brak przyborów (bp) raz w półroczu. Informacja ta powinna być przekazana nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji,
 • suma trzech dowolnych znaków (typu np., bz, bp) skutkuje wystawieniem bieżącej oceny niedostatecznej z tych zajęć edukacyjnych,
 • w razie dłuższej nieobecności ucznia w szkole, uczeń ma obowiązek do uzupełnienia braków
 • i zaliczenia ich u nauczyciela w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem,

2)  nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza sprawdzianów, kartkówek bezpośrednio po całodniowej lub kilkudniowej wycieczce.

3) uczniowi przysługuje jeden dzień na nadrobienie zaległości po nieobecności do 2 dni, a w czasie nieobecności trwającej dłużej przysługuje mu 3 dni na odrobienie zaległości.

4) w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub uzyskanie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń jest zobligowany do napisania sprawdzianu na najbliższych konsultacjach lub jeżeli to niemożliwe w terminie ustalonym z nauczycielem.

§ 10

Ocenianie zachowania w klasach IV - VIII

 1. Śródroczna  i roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania  uwzględnia następujące podstawowe obszary:

  1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7)   okazywanie szacunku innym osobom.

 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną, roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania uczniów ustala się według następującej skali:

 •   wzorowe - wz
 •  bardzo dobre - bdb
 •  dobre - db
 •  poprawne - pop
 •  nieodpowiednie - ndp
 •  naganne - ng

 3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ani   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 6. Ocenę zachowania wystawia wychowawca na podstawie obowiązujących kryteriów, po uwzględnieniu opinii nauczycieli, zespołu klasowego, ucznia oraz uwag o zachowaniu.

7. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.

8.  Uczeń i jego rodzice mają prawo znać odnotowane na jego temat uwagi w systematycznie przekazywanej informacji pisemnej przygotowanej na zebranie lub konsultacje.

9.  Ocena  z zachowania śródroczna i roczna ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

10.  Kryteria stanowiące pomoc w ustalaniu oceny zachowania ucznia.

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym     wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i w szkole,
 • jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie
 •  w dzienniku elektronicznym nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bierze udział   w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
 •  nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i wspieraniu ich w sprawach życiowych, pracuje w samorządzie szkolnym, pracuje na rzecz klasy, współpracuje z wychowawcą, bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i przedmiotowych,  pomaga w organizacji imprez klasowych,
 •  jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne,
 •  systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,
 •  szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,
 •  dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany,
 •  dotrzymuje wszystkich ustalonych terminów - terminowo oddaje książki do biblioteki, podpisane przez rodziców sprawdziany, wręcza usprawiedliwienia, powiadomienia wychowawcy, pedagoga, itp.,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce,
 • chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,
 • systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na lekcje,
 • jest kulturalny, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i poza nią nie przeszkadza
 • w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie wychowawczym ma nie więcej niż trzy uwagi niepowtarzające się,
 • jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,
 • bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia.

 ciąg dalszy WSO w części drugiej

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 259 dni.
Do nowego roku zostało: 86 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 8367497 osób.

Kalendarz
Październik 2022

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło