Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Program wychowawczo-profilaktyczny

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 W OSOBNICY

 1.      Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r.
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022r. Poz. 186);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2022 r. poz.1028)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1610)
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

 1.      Wprowadzenie

Wsparcie uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej jest priorytetem, zagadnieniem ujętym w programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2022/2023.

Należy do niego m.in.

- powrót do pełnej sprawności fizycznej,

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

- pomoc w uzupełnieniu wiedzy i inne działania profilaktyczne wynikające z diagnozy.

Ponadto podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

Program Wychowawczo – Profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

- jest dokumentem łączącym oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne szkoły oraz środowiska rodzinnego naszych uczniów,

- zawiera on wytyczne do pracy wychowawczej  i profilaktycznej skierowane do Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, Samorządu Uczniowskiego, rodziców oraz instytucji wspomagających pracę szkoły

- opiera się na wartościach przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski,

- treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są zgodne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

- podstawą  działań wychowawczo – profilaktycznych  jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole,

- program wspomaga wychowawczą funkcję rodziny,

- jest zgodny  ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej, uwzględnia również kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

3.   Diagnoza potrzeb.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022
 • wniosków i analiz przedstawionych przez nauczycieli i wychowawców,
 • ankiet przeprowadzonych wśród rodziców,
 • rozmów z nauczycielami, uczniami, pracownikami szkoły

4. Ewaluacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego

            Pod koniec roku szkolnego 2021/2022 i na początku bieżącego roku szkolnego dokonana została ewaluacja dotychczasowego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz diagnoza potrzeb i zagadnień, które powinny być uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym na dany rok szkolny.

Zespół ewaluacyjny przeprowadził badania ankietowe wśród rodziców, uczniów oraz rozmowy z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

Na podstawie przeprowadzonych badań i  zaleceń ministerialnych  określono propozycje tematów do realizacji w  roku szkolnym 2022/2023

Jako pierwsze wzięto pod uwagę  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 4. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 5. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Natomiast przeprowadzona ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego wskazała kierunki działań:

Ankiety wykazały,  obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę w bieżącym roku  szkolnym 2022/2023 , a mianowicie:

-  wspieranie uczniów w  radzeniu sobie z emocjami, głównie kontrolowanie stresu

- w miarę potrzeb i obserwacji organizowanie  pomocy  uczniom z problemami psychicznymi, związanymi z Covid – 19, problem depresji, zamykania się w sobie, lęku przed kontaktami rówieśniczymi,

- organizowanie wsparcia psychicznego dla  uczniów po długotrwałym okresie  nauki zdalnej,

- zwrócenie uwagi na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla potrzebujących uczniów,

- kontrolowanie  negatywnych form zachowania (takich jak: agresja, wulgarne słownictwo, cyberprzemoc),

- informowanie uczniów o  zagrożeniach związanych z  nadmiernym korzystaniem z komputera, Internetu,  telefonów komórkowych,

- w każdej klasie przeprowadzenie zajęć integracyjnych,

- promocja zdrowego stylu życia, 

-  uświadamianie uczniom efektywności uczenie się w sytuacji  nauki zdalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  uczciwość i  samodzielność w nauce zdalnej.

-  omawianie metod efektywnej nauki, planowania czasu  wolnego, relaksacji

- nauka radzenia sobie ze stresem,

-  komunikacja interpersonalna, negocjacje,  (polepszenie relacji w klasie i poza nią).

Obszary zagrożeń

-  w niektórych klasach jest niska motywacja uczniów do nauki

- niezaradność wychowawcza rodziców – wielu rodziców nie posiada odpowiednich umiejętności wychowawczych, koniecznych do prawidłowego pokierowania rozwojem, zwłaszcza psychicznym i emocjonalnym dziecka,

 – zaobserwowany brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się u poszczególnych uczniów,

 - występowanie niewłaściwych postaw i zachowań u niektórych uczniów: używanie wulgaryzmów, przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie,

-  korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych.

W następujących obszarach należy, wobec tego zintensyfikować działalność profilaktyczną szkoły.

Wnioski:

Na podstawie ewaluacji podjętych działań w ramach Programu wychowawczo - profilaktycznego ustalono następujące wnioski:

 - w dalszym ciągu prowadzić pogadanki na temat  problemu cyberprzemocy, hejtu.

 - należy  kontynuować tego typu tematykę w celu utrwalenia treści, modelowania zachowań oraz umacniania już nabytych umiejętności

 - należy w dalszym ciągu położyć nacisk na kształtowanie postaw zdrowotnych poprzez aktywność fizyczną, czyli angażowanie uczniów ze wszystkich klas do udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.

- dodatkowo wzbogacić zajęcia o tematykę zdrowego stylu życia.

Działania profilaktyczne podejmowane przez nauczycieli i pedagoga szkolnego skutkują poprawą poziomu wiedzy uczniów na temat zachowań, które potencjalnie chronią ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

 - w szkole uczniowie nabywają wiedzę o technikach antystresowych, przełamywania barier w komunikacji z innymi, przeciwdziałania agresji i zdrowego stylu życia.

- w szkole uczniowie poznają zgubny wpływ substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki) i rozumieją potrzebę zapobiegania uzależnieniom.

- uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalnych instytucji współpracujących ze szkołą w ramach Programu wychowawczo-profilaktycznego.

- uczniowie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony psychologa, pedagoga szkolnego i nauczycieli. Rodzice/opiekunowie uczniów korzystają z pomocy specjalistów, nauczycieli przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych

5. Misja szkoły

W obecnej sytuacji  priorytetem jest profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między nauczaniem a  wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę

Misją naszej szkoły jest także kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności i  miłości do ojczyzny. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

6.  Sylwetka absolwenta

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy jest więc przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w dorosłym życiu. 

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu,
 • jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie,
 • umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad, które wyznaczają kierunek jego działania,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 • prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19),
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami
 • zna konsekwencje  zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień bahawioralnych),
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

7.  Cele ogólne programu.

Działalność wychowawczo – profilaktyczna  w szkole polega na prowadzeniu działań
z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – zdobycie  wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych miedzy innymi chroniących przed Covid – 19
 2. psychicznej –ukształtowanie postaw sprzyjających  zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, radzenie sobie z emocjami,
 3. społecznej –doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych oraz wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19),
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie systemu wartości.

 8.      Cele szczegółowe programu:

1Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnienie mu równych szans    rozwojowych.  

2.   Wspieranie ucznia w rozwoju, dbanie o stan psychofizyczny, pomoc psychologiczna po trudnym czasie Covid - 19

3. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i zachowania.

4.  Wdrażanie do przestrzegania norm i zachowania kultury osobistej.

5. Kształtowanie poczucia godności własnej i szacunku dla godności innych osób.

6.  Kształtowanie  postaw  obywatelskich,  patriotycznych  i  społecznych  uczniów .

7. Wdrażanie profilaktyki uzależnień i upowszechnianie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania,

8.Wykształcenie  potrzeby  oraz  umiejętności  dbania  o  własne  ciało  i  sprawność  fizycznąwdrażanie nawyków higieny osobistej i zachęcanie do aktywności fizycznej głównie obecnie w okresie pandemii Covid - 19

9. Upowszechnianie  wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii  informacyjno-komunikacyjnych
(cyberprzemoc)

 9.      Realizacja celów. 

 Cele będą realizowane przez:

 •  zajęcia edukacyjne, 
 •  programy profilaktyczne, 
 •  współpracę między różnymi instytucjami (poradnie, policja, samorząd).

 Cele będą realizować:

- dyrektor szkoły,  nauczyciele, wychowawcy klas,  pedagog szkolny,  higienistka szkolna, pracownicy szkoły.

 10. Działalność wychowawcza programu obejmuje w szczególności:

 •  kształtowanie postaw, naukę norm, zasad i reguł zachowania
 •  zwalczanie zachowań agresywnych
 •  propagowanie pozytywnych wzorców zachowania i zdrowego stylu życia.
 •  przygotowanie do poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i  rówieśniczym .
 •  poznanie własnych praw i respektowanie praw innych.
 •   nabycie umiejętności świadomego i poprawnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 •  wsparcie rodziców w procesie wychowania uczniów,
 • zapoznanie rodziców z instytucjami oferującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 11. Działalność profilaktyczna obejmuje:

 •  diagnozę zagrożeń w szkole, określanie czynników ryzyka,
 •  wsparcie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym w aspekcie szkód Covid - 19
 •  dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia cyberprzemocą
 •  przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, osłabianie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących (działania profilktyczne)
 •  zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym przemocy fizycznej i psychicznej 
 •   wykształcenie w uczniach i rodzicach  postaw prozdrowotnych
 •  wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej,

12. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych

      Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego i profilaktycznego  w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w miarę potrzeb i możliwości

   Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

PEDAGOG SZKOLNY, PEDAGOG SPECJALNY, PSYCHOLOG

 • Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;
 • Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Podejmuje działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego - profilaktycznego szkoły;
 • Wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły;
 • Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • Monitoruje sytuację wychowawczą w szkole;
 • Utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas;
 • Udziela wsparcia uczniom w trudnych sytuacjach szkolnych, konfliktach rówieśniczych lub złożonych sytuacjach życiowo – rodzinnych;
 • Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 • Prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • Dodatkowo dla uczniów i rodziców prawnych podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • Na zlecenie organów administracji publicznej, takich jak sądy, prokuratura, kuratorzy sądowi, policja, urzędy państwowe, szkoły itp., przygotowuje opinie o uczniach, w sprawach merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu.

    Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Samorząd uczniowski:

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

13. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • pasowanie uczniów klas pierwszych,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • Jan Paweł II – nauczyciel i opiekun,
 • andrzejki szkolne,
 • mikołajki klasowe,
 • jasełka,
 • Dzień Ziemi,
 • Święto Patrona Szkoły,
 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • zakończenie roku szkolnego. 

14. Czynniki ryzyka, które mogą wystąpić w środowisku szkolnym  i czynniki chroniące

 

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

Psychologiczne

Nieśmiałość, lękliwość, niska samoocena, agresywność, chroniczne napięcie i niepokój, niepowodzenia szkolne, podatność na wpływy innych.

Pozytywny klimat szkoły, wyznawanie systemu wartości, uznanie autorytetów, przekonanie o szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych używek, umiejętności interpersonalne, poczucie własnej wartości, zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy.

Związane z rodziną

Brak zainteresowania ze strony rodziny, rodzina dysfunkcyjna, brak więzi rodzinnych, brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość, zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca w domu (także psychiczna), rozwód.

Poczucie przynależności, zaangażowanie rodziców w życie dzieci, zdrowe więzi w rodzinie, współpraca ze szkołą, przestrzeganie ustalonych norm społecznych, okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć.

Społeczne związane z grupą rówieśniczą

Grupa nieakceptująca uznanych norm społeczne, grupa akceptująca agresywne zachowania, niska wiedza uczniów o epidemii i zasadach ochrony zdrowia.

Prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, grupa z uznanymi wartościami, o ustalonych akceptowalnych zachowaniach, np. harcerstwo, grupy wolontariatu, wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy.

15. Szczegółowe działania wychowawczo – profilaktyczne w poszczególnych sferach

1)      Sfera fizycznego rozwoju ucznia – edukacja zdrowotna

Działania wskazane w rozporządzeniu

Sposób realizacji

Adresaci działań

Odpowiedzialni, termin

Działania informacyjne

Informowanie uczniów oraz rodziców o obowiązujących procedurach postępowania w czasie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa.

Omówienie zasad zachowania w szkole w reżimie sanitarnym

Dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego stylu życia.

Dostarczanie informacji (ulotek) na temat skutecznego dbania o własne zdrowie.

Poszerzanie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń COVID-19.

Uczniowie

Nauczyciele,

Pedagog,

Pracownicy szkoły

Działania edukacyjne

Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie, estetykę własną i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała i dbałość o schludny wygląd.

Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia.

Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą.

Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu

Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły).

Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym – warsztaty edukacyjne.

Treningi umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

Prowadzenie profilaktyki uzależnień

Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji.

Uczniowie

 wszystkich klas

Nauczyciele, wychowawcy,

 

 

 

Dietetyczka

 

Pedagog szkolny

 

 

Pracownicy policji

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

Działania wychowawcze

Reintegracja zespołów klasowych po powrocie uczniów z nauki zdalnej.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

Zmiana planów dydaktycznych zgodnie z wynikami diagnozy.

Uczniowie

Wychowawcy

Pedagog, pracownicy poradni

Działania profilaktyczne

Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju i zdrowym stylu życia poprzez:

-  realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej,

-   prowadzenie pogadanek na temat zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych

Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat zdrowia i jego ochrony jako jednej z najważniejszych wartości w życiu.

Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem.

Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca).

Uzależnienie od używek i dopalaczy – „Dopalaczom stop” – organizacja spotkań dla uczniów.

Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców w przypadku używania środków i substancji.

Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presję grupy, realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Propagowanie idei  walki z AIDS – Światowy Dzień Walki z Aids

Uczniowie

 

 

 

 

Uczniowie klas IV – VIII

 

 

 

Rodzice

Nauczyciele,

Wychowawcy

Pedagog, pracownicy poradni

 

 

 

 

Spotkania ze specjalistami.

 

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

 

Nauczyciel wdż

 

2)    Sfera społecznego rozwoju ucznia – kształtowanie postaw społecznych (relacje)

Działania wskazane w rozporządzeniu

Sposób realizacji

Adresaci działań

Odpowiedzialni, termin

Działania informacyjne

Prowadzenie rozmów z uczniami, dostarczanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania w grupie w reżimie sanitarnym ze względu na COVID-19.

Wszyscy uczniowie

Nauczyciele, wychowawcy

pedagog szkolny

Działania edukacyjne

Rozwijanie samorządności uczniów – nauka zasad demokracji.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwianie uczniom udziału w działaniach z zakresu wolontariatu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów, z zachowaniem zasad komunikowania się.

 Tworzenie warunków do rozwijania komunikacji i współpracy w grupie (w tym w środowiskach wirtualnych).

Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

Uczniowie wszystkich klas

Nauczyciele, wychowawcypedagog szkolny

Działania wychowawcze

Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, szczególnie w okresie po izolacji wywołanej epidemią,

Pomoc  uczniom mającym problemy z ponownym wejściem do grupy, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych.

Rozwijanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.

Wszyscy uczniowie

Nauczyciele, wychowawcy pedagog szkolny

Działania profilaktyczne

Ochrona zdrowia przed COVID-19 – działania wpisane w programy edukacyjne, profilaktyczne.

Prowadzenie rozmów z uczniami, stosowanie technik relaksacyjnych.

Spotkania z policjantem – skutki prawne związane z występowaniem różnych form agresji, w tym cyberprzemocy.

Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko klasowe i szkolne.

Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł.

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, w tym w okresie nauczania zdalnego,  z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.

Uczniowie klas I – III i IV - VIII

Nauczyciele, wychowawcypedagog szkolny

 

 

 

 

Pracownicy policji

Wychowawcy klas

3)      Sfera rozwoju psychicznego, emocjonalnego – wartości, normy, wzory zachowań.

Działania wskazane w rozporządzeniu

Sposób realizacji

Adresaci działań

Odpowiedzialni, termin

Działania informacyjne

Filmy i materiały edukacyjne.

Gazetki edukacyjne, szkolne radio.

Uczniowie

Nauczyciele

Działania wychowawcze

Budowanie systemu wartości – integracja działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły i rodziców.

Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.

Wszyscy uczniowie

Rodzice

Dyrektor szkoły

Działania edukacyjne

Realizacja zajęć edukacyjnych – kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze.

Pomoc uczniom przeżywającym kryzys wywołany pandemią koronawirusa, mającym zdiagnozowane problemy w sferze emocjonalnej, społecznej lub fizycznej

Nauka dobrych manier.

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów – popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Uczniowie klas I – III i IV - VIII

Wychowawcy, nauczyciele

Formy działań profilaktycznych

Zajęcia z pedagogiem szkolnym – kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałości o język i kulturę wypowiadania się, również w Internecie.

Ankieta diagnozująca „Mój system wartości”.

Konkurs szkolny „Mistrz dobrych manier”.

Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat objawów, rozprzestrzeniania się, zasięgu koronawirusów i zapobiegania im, w tym COVID 19, stosowanych szczepień, testów.

Wszyscy uczniowie

Pedagog szkolny,

Nauczyciele

4)      Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

Działania wskazane w rozporządzeniu

Sposób realizacji

Adresaci działań

Odpowiedzialni, termin

Działania informacyjn

Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu.

Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Gazetki edukacyjne w szkole

Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

Rodzice,

uczniowie

Nauczyciele, pedagog szkolny

Działania wychowawcze

Poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Rozpoznawanie problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej lub fizycznej po powrocie uczniów do szkoły

Eliminowanie lęku uczniów, spowodowanego nadmiernym obciążeniem

Uczniowie

Nauczyciele, wychowawcypedagog szkolny

Działania edukacyjne

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

Całość programu dostępna - DO POBRANIA

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 270 dni.
Do nowego roku zostało: 98 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 9395295 osób.

Kalendarz
Wrzesień 2023

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło