Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Program wychowawczo-profilaktyczny

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 W OSOBNICY

 1.      Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1651).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawiemindywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci inindywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 1578)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. 2017 poz. 1451)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. 2017 poz. 649.

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. 2017 poz. 356.

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59- art.26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust.3.

13. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1, art. 53 ust.3, art.70 ust1, art.72.

14. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).

15. Karta Nauczyciela art.6.

16. Statut Szkoły.

17. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

18. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875).

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U z 2018 r. poz. 214)

 2.      Wprowadzenie

Wychowanie

 Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Program Wychowawczo – Profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy jest dokumentem łączącym oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne szkoły oraz środowiska rodzinnego naszych uczniów. Zawiera on wytyczne do pracy wychowawczej  i profilaktycznej skierowane do Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, Samorządu Uczniowskiego, rodziców oraz instytucji wspomagających pracę szkoły. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej  nr 2 w Osobnicy opiera się na wartościach przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są zgodne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Podstawą  działań szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno potrzeby  rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły jest wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest zgodny  ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej, uwzględnia również kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 3.      Diagnoza potrzeb.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej i  zewnętrznej przeprowadzonej w 2017 roku
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017
 • wniosków i analiz przedstawionych przez nauczycieli i wychowawców

Najważniejszym  celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest:

 • wspomaganie  dzieci i młodzieży w rozwoju,
 •  zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym,
 • kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 4.      Misja szkoły

 Działamy po to, aby nasi uczniowie:

1. Byli przygotowani do:

 •  nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
 •  kreowania otaczającego świata,
 •  przezwyciężania barier emocjonalnych,
 •  zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur i ras,
 •  bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 •   wykazywania się zaradnością.

 2. Umieli:

 •  radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 •  stosować wiedzę w praktyce,
 •  odróżniać dobro od zła.

  3.   Realizowali:

 • swoje marzenia i plany,
 • zasady i wartości.

 Aby nasi rodzice:

 • Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.
 • Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.
 • Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

Aby nauczyciele:

 •  Nauczyli uczenia się.
 •  Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.
 •  Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.
 •  Kształcili obywateli Europy XXI wieku.
 •  Nauczyli ogólnej kultury.
 • Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.
 • Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.
 •  Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.
 •  Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

 5. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w dorosłym życiu.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy i umiejętności:

 •  zna i stosuje zasady życia społecznego, potrafi się uczyć,
 •  dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,
 •  posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,
 •  jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,
 •  rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 •  szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,
 •  jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,
 •  cechuje go wysoka kultura osobista,
 •  pamięta o przeszłości,
 •  dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,
 •  jest przygotowany do nauki na dalszym etapie,
 •  posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
 •  podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 •  integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

 6.  Cele ogólne programu.

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – zdobycie  wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – osiągnięcie równowagi i harmonii psychicznej, właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających  zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

 7.      Cele szczegółowe programu:

1. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnienie mu równych szans    rozwojowych.  

2.   Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

3 . Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i zachowania.

4.  Wdrażanie do przestrzegania norm i zachowania kultury osobistej.

5. Kształtowanie poczucia godności własnej i szacunku dla godności innych osób.

6. Kształtowanie  u uczniów postaw prospołecznych poprzez udział  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu  uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

7.  Kształtowanie  postaw  obywatelskich,  patriotycznych  i  społecznych  uczniów  oraz  wzmacnianie  poczucia tożsamości narodowej,   przywiązania do historii i tradycji narodowych.

8. Kształtowanie postawy  otwartej wobec świata i innych ludzi, poszanowania dla innych kultur i tradycji.

9.   Wdrażanie profilaktyki uzależnień i upowszechnianie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania.

10. Wykształcenie  potrzeby  oraz  umiejętności  dbania  o  własne  ciało  i  sprawność  fizyczną,  wdrażanie nawyków higieny osobistej i zachęcanie do aktywności fizycznej.

11.  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, budowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. 

12. Upowszechnianie  wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii  informacyjno-komunikacyjnych.

 8.      Realizacja celów.

Cele będą realizowane przez:

 •  zajęcia edukacyjne, 
 •  programy profilaktyczne, 
 •  współpracę między różnymi instytucjami (poradnie, policja, samorząd).

 Cele będą realizować:

- dyrektor szkoły,  nauczyciele, wychowawcy klas,  pedagog szkolny,  higienistka szkolna, pracownicy szkoły.

 9. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 •  kształtowanie postaw, wychowanie do wartości (tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych).
 •  skuteczne zwalczanie przejawów agresji wśród uczniów.
 •  eliminowanie wulgaryzmów w życiu szkoły i poza nią.
 •  propagowanie pozytywnych wzorców zachowania i zdrowego stylu życia.
 •  przygotowanie do poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i w szerszej społeczności.
 •  poznanie własnych praw i respektowanie praw innych.
 •  utrwalenie umiejętności bycia asertywnym, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne wolne od uzależnień.
 •  nabycie umiejętności świadomego i poprawnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 •  wsparcie rodziców w procesie wychowania uczniów, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży.
 •   zapoznanie rodziców z instytucjami oferującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 10. Działalność profilaktyczna obejmuje:

 •  diagnozę zagrożeń w szkole
 •  wsparcie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym
 •  dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole
 •  przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, osłabianie czynników ryzyka, wzmacnianie         czynników chroniących (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca)
 •  zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym przemocy fizycznej i psychicznej 
 •  wsparcie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole
 •  wykształcenie w uczniach i rodzicach  postaw prozdrowotnych
 •  wykształcenie  i wzmocnienie pozytywnych postaw i zachowań, w tym postaw obywatelskich oraz rozwinięcie umiejętności respektowania norm społecznych

11. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych

1.      Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego i profilaktycznego  w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie wychowania i profilaktyki,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

3.      Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 4.      Pedagog szkolny:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły,

5.      Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

6.      Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

12. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • ślubowanie klas pierwszych,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • Jan Paweł II – cześć jego pamięci
 • andrzejki szkolne,
 • mikołajki klasowe,
 • szkolne spotkanie opłatkowe,
 • jasełka,
 • Dzień Ziemi,
 • Święto Patrona Szkoły,
 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • zakończenie roku szkolnego. 

13. Szczegółowe działania wychowawczo - profilaktyczne

1.      Sfera rozwoju fizycznego – edukacja zdrowotna

Działania

wychowawcze

Działania skierowane do całej społeczności szkolnej 

Formy pracy profilaktycznej

Przewidywane efekty wychowawcze

Propagowanie 
zdrowego trybu życia

Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad  higieny osobistej

Wskazanie na potrzeby dbania o własne zdrowie i higienę

Uczeń rozumie potrzebę  szczególnego dbania o higienę osobistą, uczeń przestrzega na co dzień zasad higieny osobistej

 

Zapoznanie z zasadami racjonalnego żywienia i uświadomienie korzyści stąd płynących

Kształtowanie nawyków właściwego odżywiania się.

Wskazywanie na korzyści wynikające z racjonalnego odżywiania się.

Zwrócenie uwagi na konsekwencje wynikające z niewłaściwego odżywiania się, zwłaszcza w okresie dorastania

Uczeń dostrzega potrzebę właściwego odżywiania się oraz stosuje się do ogólnych zasad racjonalnego żywienia

 

Uczeń wie jakie choroby wynikają z nieprawidłowego żywienia.

 

Przekazanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania różnego  rodzaju używek, środków  itp.

Uświadomienie uczniom 
negatywnych konsekwencji sięgania po używki oraz środki zmieniające świadomość

Uczeń wie co dzieje się w organizmie pod wpływem nikotyny, alkoholu i narkotyków,

Uczeń zna konsekwencje wychowawcze i prawne eksperymentowania z tego typu środkami

 

Popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku

Zachęcenie do uprawiania różnych dyscyplin sportu.

Uświadomienie korzyści wynikających z aktywnego trybu życia.

Wskazanie na możliwości organizowania sobie czasu wolnego w sposób dla siebie atrakcyjny, a zarazem aktywny

Uczeń zna podstawowe dyscypliny sportowe oraz wie jakie predyspozycje powinna posiadać osoba uprawiająca daną dyscyplinę sportu.

Uczeń czuje potrzebę aktywnego trybu życia.

Uczeń potrafi zorganizować sobie czas wolny w sposób aktywny.

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się

w różnych sytuacjach

Dążenie do zapewnienia uczniom warunków bezpiecznego przebywania w szkole, jak również egzekwowanie od uczniów przestrzegania na terenie szkoły zasad bhp i ppoż.

Wskazywanie sytuacji zagrażających zdrowiu.

Uczenie zasad bezpiecznego zachowania się, znajomość przepisów drogowych, zasad BHP i p.-poż obowiązujących podczas zajęć szkolnych i imprez pozaszkolnych, zasad bezpiecznego zachowania się w czasie prac w gospodarstwie rolnym oraz zasady bezpiecznego obsługiwania urządzeń elektrycznych.

Uczeń wie co zagraża a co sprzyja zdrowiu, uczeń zna podstawowe zasady ruchu drogowego,

Uczeń zna zasady BHP i p. - poż.,

Uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych,

 

Uczeń posiada umiejętność realnej oceny własnych możliwości pomocy w pracach gospodarstwa rolnego, umie w razie niebezpieczeństwa powiadomić odpowiednie służby ratunkowe

 

 

Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania.

 Sfera  rozwoju społecznego ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

Działania

wychowawcze

Działania skierowane do całej społeczności szkolnej 

Formy pracy profilaktycznej

Przewidywane efekty wychowawcze

Doskonalenie komunikacji interpersonalnej

Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad efektywnego komunikowania, jak również i barier w komunikacji.

Poznanie zasad aktywnego słuchania.

Uzmysłowienie rangi efektywnej komunikacji w codziennych kontaktach interpersonalnych

Motywowanie do ciągłej pracy nad poszerzaniem zasobu słownictwa oraz poprawą sprawności językowej.

 

Praca nad poprawą komunikacji na linii uczeń – nauczyciel – rodzic.

Zwiększanie inicjatywy, aktywności i samodzielności uczniów we wspólnym organizowaniu uroczystości klasowych, szkolnych, świąt, wycieczek.

Promowanie pracy zespołowej –kształtowanie właściwych relacji między członkami grupy.

Uczeń czuje  potrzebę ciągłej pracy nad poszerzaniem zasobu słownictwa.

 

 

Uczeń: potrafi współpracować z nauczycielami, rodzicami potrafi dyskutować i wyrażać własne zdanie,

 

Uczeń aktywnie uczestniczy w imprezach szkolnych, klasowych, pozaszkolnych, chętnie bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kina i teatru.

Uczeń  podejmuje pracę dla wspólnych korzyści, potrafi współpracować w zespole,

Przygotowanie do życia w społeczeństwie

Zapoznanie z podstawowymi zasadami współżycia społecznego

Kształtowanie postawy obywatelskiej, zaangażowanej w życie społeczności lokalnej

Zapoznanie z elementarnymi zasadami współżycia społeczności szkolnej oraz nauka samorządności

Przestrzeganie przez uczniów norm współżycia społecznego.

 

 

Wdrażanie do samorządności

 

 

 

 

Kształtowanie postaw i wychowania do wartości.

Uczeń:potrafi wymienić podstawowe zasady współżycia społecznego oraz czuje potrzebę ich przestrzegania.

 

Uczeń: wie jak zareagować przypadku nieprzestrzegania  zasad przez innych ludzi.

Uczeń: Zna wartości moralne i etyczne, dokonuje właściwych wyborów,  odróżnia zachowania właściwe od niewłaściwych,

Niesie bezinteresowną pomoc potrzebującym

Kształtowanie 

postaw

proekologicznych

Przekazanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia przez człowieka środowiska naturalnego.

Umożliwienie uczniom obcowania z przyrodą, wskazywanie na jej piękno.

Zachęcenie do przyjmowania postaw proekologicznych

Uczeń bierze aktywny udział: w szkoleniach, pogadankach, dyskusjach, akcjach proekologicznych(np. sprzątanie świata) konkursach ekologicznych, wycieczkach

Eliminowanie
zachowań patologicznych

Prowadzenie na terenie szkoły działań zmierzających w kierunku eliminowania wszelkich przejawów agresji wśród uczniów

Prowadzenie na terenie szkoły profilaktyki uzależnień, nauka asertywności

Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminu szkolnego, statutu,

Objęcie szczególną opieka uczniów z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologią

Zmniejszenie zakresu występowania wśród uczniów zachowań patologicznych.

 

Rozmowy indywidualne z uczniami.

Praca grupowa.

 

 

Imprezy integracyjne.

Konkursy.

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne

Stały kontakt z GOPS-em w Jaśle, Komisariatem Policji, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym,

Warsztaty, szkolenia,

Dożywianie

Dofinansowanie podręczników

Stypendia,

Przestrzeganie Praw Dziecka

Wdrażanie uczniów do przestrzegania i świadomego korzystania z praw zabezpieczonych zapisami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka

Bezpieczeństwo  na  terenie szkoły i  poza  nią,  Dostarczenie informacji na temat form pomocy i instytucji jej udzielających w sytuacjach kryzysowych.

 

Kształtowanie postawy wychowanka odpowiedzialnego za swoje bezpieczeństwo a także za bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu

 

 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia

Uczeń: zna swoje prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły, zapisach prawa międzynarodowego, świadomie korzysta i przestrzega zapisów w/w. dokumentów

 

Uczeń: zna zasady bezpiecznego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach życiowych  pogadanki, warsztaty, prelekcje, lekcje w terenie, próbne alarmy

Sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

Działania

wychowawcze

Działania skierowane do całej społeczności szkolnej 

Formy pracy profilaktycznej

Przewidywane efekty wychowawcze

Kształtowanie 
umiejętności oceny swojego stanu emocjonalnego oraz własnych zachowań

Stwarzanie warunków do nauki oceny swoich stanów emocjonalnych oraz zachowań, jak również wskazanie na możliwości pracy nad emocjami

Przekazanie wiedzy na temat pozytywnych oraz negatywnych emocji.

Nauka właściwego odczytywania swoich stanów emocjonalnych.

Kształtowanie poczucia własnej wartości.

 

 

Uczeń potrafi rozpoznać i nazwać emocje własne oraz innych, potrafi dokonać prawidłowej samooceny.

 

Uczeń potrafi właściwie zareagować.

Uczeń potrafi ocenić własne zachowanie, jak również modyfikować je w sposób odpowiedni do sytuacji

Rozwój umiejętności wartościowania, wyciągania wniosków, analizowania

Wskazywanie na wartości oraz postawy godne naśladowania.

 

Udzielanie pomocy uczniom w kształtowaniu ich hierarchii wartości.

Nazywanie, odróżnianie i ocenianie postaw pożądanych i niepożądanych zachowań własnych i innych ludzi.

Kształtowanie umiejętności postępowania zgodnie z pojęciami dobro, sprawiedliwość, uczciwość, pracowitość, tolerancja.

Kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polakiem.

Uczeń: nazywa, odróżnia i ocenia postawy pożądane i niepożądane, zachowania własne i innych ludzi, potrafi ocenić sytuację, w której się znalazł.

Uczeń potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski, wie jak  zachować się w trudnych sytuacjach, potrafi wskazać przykłady wartości w życiu rodziny i społecznym, postępuje zgodnie z tymi wartościami.

Uczeń okazuje szacunek symbolom narodowym, potrafi wskazać wzorce  osobowe godne naśladowania i  potrafi odróżnić  dobro od zła

Wychowanie w duchu patriotyzmu

Dążenie do utrwalania wiedzy na temat historii naszego kraju, jak również i regionu w którym obecnie żyjemy.

Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych świąt państwowych i udział w uroczystościach

Rozwijanie zainteresowań historią oraz kulturą naszego kraju, jak również własnego regionu.

 

Wychowanie w szacunku do Świąt Państwowych,

Uczeń: zna historię oraz dorobek kultury naszego kraju, jak również i regionu,

 

 

Uczeń: czynnie uczestniczy w  życiu kulturalnym

4.      Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

Działania

wychowawcze

Działania skierowane do całej społeczności szkolnej 

Formy pracy profilaktycznej

Przewidywane efekty wychowawcze

1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia.

1. Promowanie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych.

 

2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 

4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

5. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.  

6. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

 

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

Zajęcia psychoedukacyjne

Organizacja spotkań z Policjantem.

 

Konsultacje z pedagogiem. Gazetka, strona internetowa.

Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą oraz na wdż. Programy profilaktyczne, edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne. Filmy edukacyjne  i  inne materiały. 

Uczeń wie jak postępować w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Uczeń zna podstawowe techniki mediacji i negocjacji.

 

 

Uczeń zna instytucje, które mogą świadczyć pomoc i wie na czym polega charakter tej pomocy.

 

 

 

Uczeń ma ukształtowany system wartości.

 

Uczeń ma świadomość szkodliwości środków odurzających, zna system prawny działający w tym zakresie

2. Kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
z anonimowych kontaktów.

2. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym. 

3. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

4. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

 

 Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

 

Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe

 

Pogadanki, prelekcje,  prowadzenie treningu asertywności. 

Prowadzenie zajęć profilaktycznych

 

Uczeń zna negatywne i pozytywne aspekty „zabawy z komputerem”

 

 

Uczeń umie zachować się stosownie w sytuacjach wymagających samodzielności.

Uczeń zna zasady zachowania w stosunku do osób obcych. 

Programy profilaktyczne realizowane w naszej szkole: „Klub Bezpiecznego Puchatka”,  „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Zawsze razem”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Saper, czyli,

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 37 dni.
Do nowego roku zostało: 227 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 6410289 osób.

Kalendarz
Maj 2021

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar